Subvencions per a actuacions en camins rurals i en matèria forestal, any 2017

L’objecte de les bases és regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona per a actuacions en camins rurals, prevenció d'incendis forestals i en matèria forestal.

 

Les subvencions es defineixen en les línies següents:

 

Línia 1: Suport als ajuntaments per a actuacions en camins rurals i per a prevenció d'incendis forestals.

 

Línia 2: Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora.

 

Línia 3: Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines.


A qui s'adreça

Ens públics, Entitats

Línia 1. Tots els ajuntaments de la província de Girona.

 

Línia 2. Tots els ajuntaments de la província de Girona que siguin propietaris de finques que tinguin la consideració de terrenys forestals, d’acord amb l’article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya; o bé, en cas del concepte d de l’apartat 4.2, que tinguin o plantegin acords de custòdia de boscos de titularitat privada.

 

Línia 3. Totes les ADF i les associacions i federacions d’ADF de la província de Girona que estiguin constituïdes legalment i inscrites al registre corresponent.


Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 01/02/2017
Tancament de convocatòria : 10/03/2017
Termini de justificació : 15/11/2017

Presentació de sol·licituds

Els sol·licitants han de presentar una sol·licitud per a cada línia a què optin.

 

La presentació de les sol·licituds s’ha de fer dins el termini que estableixi la convocatòria corresponent, mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat).

 

La sol·licitud s’haurà de signar electrònicament mitjançant signatura electrònica de qualsevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del Consorci AOC.

 

- Ajuntaments: EACAT
- Entitats: E-TRAM

Normativa d'aplicació general

Departament responsable

Medi Ambient

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A