Assessorament a entitats locals de la demarcació de Girona en matèria de recursos humans, dret laboral, funció pública, gestió de nòmines i Seguretat Social

Els ajuntaments i altres entitats municipals poden plantejar al Servei d’Organització i Recursos Humans Corporatius dubtes concrets en matèria de recursos humans, els quals són resolts de manera verbal i immediata.

A qui s'adreça

Ens públics

Els responsables de la gestió de recursos humans de les entitats locals de la demarcació.

Accés al servei

Es pot contactar amb el Servei d’Organització i Recursos Humans Corporatius mitjançant una trucada telefònica a la corporació o mitjançant un correu electrònic adreçat als tècnics del departament:

TerminisDurant tot l’any, tots els dies laborables.

Normativa

Article 36 1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Departament responsable

Recursos Humans

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A