Conveni de Col·laboració amb l'Obra Social "la Caixa" en matèria de conservació del medi natural i la biodiversitat

Des de Conservació del patrimoni natural del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona s'executen actuacions en col·laboració amb ajuntaments, consorcis i gestors d'espais naturals protegits dirigides a la conservació, restauració i promoció dels valors naturals de la demarcació de Girona:  flora, fauna, hàbitats, biodiversitat, paisatge, recuperació d'àrees afectades per desastres naturals (incendis, nevades), etc.

En aquest context, la Diputació de Girona i l'Obra Social "la Caixa" cooperen des de fa 11 anys en el marc del Conveni de col·laboració en matèria de conservació del medi natural i la biodiversitat mitjançant la contractació laboral de col·lectius en risc d'exclusió social.

Els objectius d'aquest conveni són:

 • 1. Desenvolupar actuacions per a la conservació, defensa i promoció del medi ambient en l'àmbit territorial de les comarques gironines.
 • 2. Actuar estructuralment sobre els sistemes naturals, de tal manera que s'incideixi positivament en els aspectes de la conservació, l'ús públic i la revitalització socioeconòmica.
 • 3. Afavorir la integració de col·lectius en risc d'exclusió social.
 • 4. Elaborar els materials tècnics necessaris per contribuir al desenvolupament del conveni.
 • 5. Donar a conèixer el patrimoni natural i la biodiversitat de les comarques gironines.
 • 6. Divulgar els resultats dels projectes i actuacions desenvolupats en el marc del conveni.

 

Durant 11 anys de vigència del conveni s'han invertit uns 8,9 milions d'euros, s'han executat més de 150 projectes i s'ha donat feina a més de 800 treballadors d'inserció.

En aquest context, la Diputació de Girona esdevé l'òrgan executor o coordinador del Conveni en funció de dos escenaris possibles: 1) Gestió d'actuacions i projectes en col·laboració amb els ajuntaments, fundacions i associacions implicades en el territori i, 2) Coordinació de projectes promoguts pels consorcis que gestionen els espais naturals protegits de les comarques gironines (Consorci d'Ardenya-Cadiretes, Consorci Alba-Ter, Consorci de l'Alta Garrotxa, Consorci de l'Estany, Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès, Consorci de la Crosa, Consorci de les Gavarres i Consorci de Salines-Bassegoda).

BASES PER ACOLLIR-SE AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L'OBRA SOCIAL "LA CAIXA"

Actuacions i projectes que es poden acollir al conveni

Es poden acollir al Conveni aquelles actuacions i projectes que incideixin en la inserció laboral de persones en risc d'exclusió social o persones amb discapacitat i que continguin, com a mínim, un dels aspectes següents:

 • 1. Manteniment d'hàbitats naturals d'interès de conservació.
 • 2. Millora dels espais fluvials, aiguamolls i formacions de ribera.
 • 3. Millora dels hàbitats forestals i prevenció d'incendis.
 • 4. Restauració d'àrees degradades.
 • 5. Millora de la connectivitat ecològica i paisatgística, i preservació de la biodiversitat.
 • 6. Reforç del teixit econòmic i impuls de la formació laboral de la població local.
 • 7. Foment de la sensibilització ambiental mitjançant sistemes d'informació i formació.

És a dir, actuacions en rius i riberes (lluita contra espècies invasores, millora de la vegetació de ribera, control de fauna exòtica, conservació d'espècies amenaçades, etc.), en zones humides (conservació d'hàbitats d'interès comunitari, amfibis, rèptils, etc.), de conservació d'espècies amenaçades (flora i fauna), actuacions forestals (prevenció d'incendis, conservació de boscos madurs, recuperació i manteniment d'espais oberts i pastures, etc.), i de difusió i educació ambiental (en tots els projectes que s'executen).

 

Actuacions i projectes que NO es poden acollir al conveni

 • 1. El mobiliari urbà d'enjardinaments (bancs, papereres, jocs infantils, elements per a la pràctica de l'esport, etc.).
 • 2. El moviment de terres quan no estigui directament relacionat amb la recuperació d'espais naturals degradats.
 • 3. Les actuacions o projectes que, tot i presentar un pressupost ajustat als preus del mercat, es corresponguin amb actuacions pròpies d'espais enjardinats o zones verdes urbanes.

 

Documentació que cal presentar per acollir-se  al conveni

 • 1. Memòria valorada o projecte executiu on es detalli com a mínim: l'objectiu i la necessitat de l'actuació, la descripció de la zona d'actuació i el seu interès natural, la metodologia d'execució del projecte (amb especificació de la participació de col·lectius en risc d'exclusió social), el cronograma dels treballs, els amidaments i el pressupost desglossat de l'execució (amb indicació dels preus unitaris).
 • 2. Estudi bàsic de seguretat i salut, si s'escau.
 • 3. Cartografia de situació general i cartografia de detall de l'actuació prevista.
 • 4. Certificat de l'acord del Ple de l'ajuntament o de l'òrgan promotor, d'aprovació del projecte executiu.
 • 5. Autorització dels propietaris dels terrenys o acords de custòdia i autorització de les administracions corresponents, si s'escau.
 • 6. Compromís de manteniment de les actuacions.

 

Criteris per a la valoració de les propostes presentades

Prioritat per als projectes que tinguin per objectiu la conservació d'hàbitats d'interès comunitari i/o espècies en perill d'extinció, amenaçades o d'interès especial.

 • Qualitat tècnica i claredat del projecte.
 • Grau de participació de persones en risc d'exclusió social.
 • Importància exemplificadora i demostrativa de l'actuació/projecte.
 • Adequació dels preus.
 • Termini d'execució.

Una comissió paritària de seguiment, integrada per membres de la Diputació de Girona i de "la Caixa" valoren els projectes i seleccionen aquells que s'adapten millor als objectius del conveni.

 

Seguiment i comunicació

El seguiment i control de les actuacions i projectes el realitzen tècnics de Conservació del patrimoni natural del Servei de Medi Ambient, Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Girona.

 

L'Obra Social "la Caixa" i la Diputació de Girona porten a terme la primera comunicació a la premsa dels projectes executats.

 

CONSORCIS


 

FUNDACIONS, EMPRESES I CENTRES D'INSERCIÓ LABORAL


 

OBRA SOCIAL "LA CAIXA"


 

A qui s'adreça

Ens públics, Entitats

 

QUI? Promotors i destinataris

Les actuacions i projectes a executar en el marc del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Obra Social "la Caixa" es poden desenvolupar en dos nivells:

 • Les administracions locals fan arribar una proposta a la Diputació de Girona (Conservació del patrimoni natural). En aquest cas la Diputació de Girona esdevé l'òrgan promotor i coordinador: redacta la documentació tècnica, contracta la direcció d'obra i la fundació o centre especial de treball que executarà les tasques i fa el seguiment de totes les fases.
 • Des l'any 2012, els consorcis que gestionen els espais naturals protegits de les comarques gironines poden fer arribar propostes a la Diputació de Girona (Conservació del patrimoni natural). En aquest cas la Diputació de Girona atorga una subvenció i actua com a òrgan supervisor. Els consorcis són els responsables de la direcció d'obra i de la contractació de la fundació o del centre especial de treball.

 

Accés al servei

Maria Guirado 

Tècnica de la Diputació de Girona - Obra Social "la Caixa"
Medi Ambient
Àrea de Territori i Sostenibilitat
972 185 074 - 696 363 760
mguirado@ddgi.cat

Terminis

El Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Obra Social "la Caixa" s'ha renovat recentment per a dos anys, i finalitzarà el desembre de 2019.

Departament responsable

Medi Ambient

Documentació