Ajuts extraordinaris per a la restauració i conservació d'immobles de valor patrimonial

Mitjançant aquesta línia d’ajuts es vehiculen els ajuts extraordinaris que concedeix la Diputació a través del Servei de Monuments per a la restauració i conservació d’immobles de valor patrimonial de les comarques gironines o per fomentar activitats diverses relacionades amb el mateix objectiu.

Aquestes actuacions es poden fer mitjançant ajuts puntuals o per mitjà de convenis específics amb ajuntaments, altres administracions o particulars. En aquest segon cas, quan l’actuació prevista s’estén a més d’una anualitat. Alguns d’aquests projectes es realitzen des del mateix Servei i de la resta se’n fa el seguiment.

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 01/01/2018
Tancament de convocatòria : 31/12/2018

Convocatòria anual.

Presentació de sol·licituds

• Forma telemàtica: Les sol·licituds s’han de formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona. El document de sol·licitud i el de declaració responsable han d’estar signats electrònicament mitjançant el mateix certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

Accés a la presentació telemàtica

 

 


• Forma convencional: al Registre General de la Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, núm. 4-5, 17004, de Girona) o per qualsevol dels mitjans que preveu la legislació de procediment administratiu (aquesta via està disponible únicament per a les persones físiques; en resten exclosos tots aquells subjectes detallats en l’article 14.2 de la Llei 30/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Normativa d'aplicació general

Més informació

llbuscato@ddgi.cat
Tel. 972 185 194

Departament responsable

Monuments

Documentació específica de la subvenció


Documentació genèrica de les subvencions

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A