Selecció i cofinançament de projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, universitats i entitats sense finalitat lucrativa per presentar a la convocatòria regulada per l'ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril, del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (PECT del FEDER)

Descripció

Selecció i cofinançament de projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, universitats i entitats sense finalitat lucrativa per presentar a la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril, del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (PECT del FEDER), en els àmbits següents:

1. Innovació. Crear un ecosistema innovador i bastir plataformes i sistemes articulats de relació entre els agents de la quàdruple hèlix que propiciïn la transferència de coneixement i de tecnologia de la universitat a l’empresa, i el desenvolupament i innovació en les institucions i empreses del territori gironí. 

2. Turisme. Fer valer el patrimoni natural i cultural per mitjà del treball en xarxa i l’ús de les noves tecnologies, i afavorir la participació i la cooperació dels agents turístics. 

3. Aigua. Crear una plataforma de col·laboració (suportada per tecnologies de la informació i la comunicació) entre els diferents agents de la quàdruple hèlix del Baix Ter implicats en l’ús i la gestió de l’aigua, per a l’impuls de projectes i iniciatives conjuntes que garanteixin la gestió i l’ús sostenible de l’aigua en aquest àmbit territorial. 

4. Salut. Crear un sistema organitzatiu de cooperació dels agents de salut de la demarcació de Girona, orientat al desenvolupament de mecanismes i processos d’organització, establir protocols i actuacions destinades a la promoció de la salut i del benestar, i la prevenció de les malalties cròniques i amb més prevalença a la comunitat, especialment en la població dependent i vulnerable. 

5. Cultura. Afavorir un marc de cooperació, cohesió i creixement de les indústries culturals i creatives. 

La despesa elegible mínima de cada projecte que presentin els peticionaris detallats a la base següent ha de ser de 200.000 €.

El percentatge de cofinançament de la Diputació de Girona no podrà excedir del 25 % de la despesa elegible fixada en la resolució aprovatòria del DGAPH (50 % FEDER).


Destinatari

Ens públics, Entitats

Ajuntaments, consells comarcals, altres ens locals, universitats i entitats sense finalitat lucrativa de les comarques de Girona.

Normativa d’aplicació general
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

— Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona (s’adjunta PDF).

— Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril, del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (s’adjunta PDF).


La convocatòria fixa el termini per presentar les sol·licituds.

Les sol·licituds les ha de signar l’interessat o el representant legal de l’entitat.

En les sol·licituds cal indicar en quin dels apartats detallats en la base 1 b es presenta el projecte.

 

La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant els models normalitzats disponibles al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), per a cadascuna de les línies de subvenció, amb les modalitats següents:

 

— Presentació convencional: al Registre General de la Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, núm. 4, 17004, de Girona), o bé per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Presentació telemàtica: amb signatura electrònica amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

 

A la sol·licitud estandarditzada, s’hi ha d’adjuntar una memòria descriptiva del projecte, que ha d’incloure, com a mínim:

1) Breu descripció del projecte.

2) Objectiu i abast territorial del projecte.

3) Impacte i aspectes innovadors del projecte: impacte a curt, mitjà i llarg termini.

3.1) Innovacions (nous productes, serveis i solucions)

3.2) Activitat econòmica (facturació directa i efecte multiplicador, noves empreses, atracció d’inversions, etc.)

3.3) Ocupació (directa i indirecta)

3.4) Sostenibilitat (medi ambient, energia, etc.)

3.5) Altres (internacionalització, impacte social, etc.)

 

4) Socis i agents implicats en el projecte: identificar quins són per a cada tipologia.

4.1) Sector privat (sectors econòmics i/o empreses)

4.2) Entitats del coneixement 

4.3) Administració pública

4.4) Societat civil

 

5) Calendari del projecte

6) Pressupost detallat (per anualitats, per accions i per tipologia de despesa)

7) Carta de compromís de participació signada per les entitats beneficiàries, segons el model de la convocatòria del DGAPH. La carta de compromís ha d’estar signada per l’òrgan competent, i ha d’incloure:  

7.1) Cobertura i/o abast territorial i nombre d'habitants beneficiats en l'àmbit en el qual s'executarà el projecte.

7.2) Detall del cofinançament del projecte.

7.3) Disponibilitat dels terrenys i/o dels bens immobles, si escau.

Els aspectes a valorar que no continguin informació detallada i clara en el document explicatiu del projecte mitjançant el qual es sol·licita la subvenció no es puntuaran.


Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Bases
Font
Territori i Sostenibilitat > Servei de Programes Europeus
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2016
Format
PDF

Data de la última modificació
19/05/2016

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Convocatòria
Font
Territori i Sostenibilitat > Servei de Programes Europeus
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2016
Format
PDF

Data de la última modificació
19/05/2016

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Sol·licituds
Font
Territori i Sostenibilitat > Servei de Programes Europeus
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2016
Format
PDF

Data de la última modificació
07/06/2016

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
24/05/2019

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
12/06/2020

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
12/06/2020

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
24/05/2019

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Documentació > Contractual
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Compra Pública
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2016

Si és el primer cop que es demana una subvenció o hi ha hagut canvis en les dades bancàries, cal presentar, omplerta, la fitxa d'alta de creditor juntament amb la fotocòpia del NIF.

Instruccions per emplenar i presentar la fitxa de creditor a la Diputació de Girona

Format
PDF

Data de la última modificació
10/12/2019

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Documentació > Contractual
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Compra Pública
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2016

Si és el primer cop que es demana una subvenció o hi ha hagut canvis en les dades bancàries, cal presentar, omplerta, la fitxa d'alta de creditor juntament amb la fotocòpia del NIF.

Instrucciones para rellenar y presentar la ficha de acreedor en la Diputació de Girona

Format
PDF

Data de la última modificació
21/04/2020

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2016
Format
PDF

Data de la última modificació
03/06/2016

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Servei d'Esports
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2017
Format
PDF

Data de la última modificació
16/08/2017

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
04/06/2015

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
04/06/2015

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
24/11/2015

Formats disponibles: