Programa "Selecció, execució i cofinançament de projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals per ser presentats a la convocatòria (Ordre GAH/45/2016, de 7 de març) del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (eixos 4 i 6 del FEDER).

Selecció, execució i cofinançament de projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals per tal de ser presentats a la convocatòria (Ordre GAH/45/2016, de 7 de març), del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (PECT i eixos 4 i 6 del FEDER), any 2016, en els àmbits següents:

 

Eix 4:


-1.a) Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa  en edificis municipals o edificis d'entitats locals a través de contractes innovadors.

-1.b) Creació de xarxes o microxarxes de calor de biomassa en edificis municipals i edificis d’entitats locals a través de contractes innovadors.

-1.c) Instal·lacions de producció de biocombustibles sòlids a partir de biomassa forestal i/o agrícola.

-1.d) Execució d’accions de millora integral de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior mitjançant contractes amb garantia d’estalvis (EPC)

-1.e) Execució d’accions de millora de l’eficiència energètica d’edificis municipals o edificis de les entitats locals mitjançant contractes amb garantia d’estalvis (EPC)

 

Eix 6:


-2.a) Renovació de les museografies dels equipaments de la Xarxa Territorial de Museus de les comarques de Girona, que permetin la valorització del patrimoni cultural.

-2.b) Actuacions en equipaments de titularitat o gestió municipal o supramunicipal per a la informació, difusió, interpretació o educació ambiental del patrimoni natural i la biodiversitat d’espais naturals protegits de la demarcació.

-2.c) Xarxa d'itineraris turístics ciclables i vies verdes que posin en valor i que enllacin espais naturals protegits de la demarcació de Girona.

 

L'import de la convocatòria es fixarà en funció de la corresponent consignació pressupostària la qual cosa determinarà el nombre màxim d'ajudes que es podran concedir en cada convocatòria.

 

Les subvencions atorgades s’entendran fixades en l’import establert en la resolució de la concessió i no podran excedir del 25% de la despesa elegible de l'actuació subvencionada.

 


A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals de les comarques de Girona.

Terminis

Convocatòria tancada

Tancament de convocatòria : 30/04/2016

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds seran signades per l’interessat o pel representant legal de l’entitat.

 

En les sol·licituds caldrà indicar en quina de les operacions detallades en la base 1 b es presenta el projecte.

 

La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant els models normalitzats disponibles al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat) per a cadascuna de les línies de subvenció, amb les modalitats següents:

— Presentació convencional: al Registre General de la Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, núm. 4, 17004, de Girona), així com per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

— Presentació telemàtica: amb signatura electrònica amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

 

A la sol·licitud estandarditzada, cal adjuntar-hi la documentació corresponent (vegeu la base 4.5).


Normativa d'aplicació general

Departament responsable

Programes Europeus

Documentació específica de la subvenció


Documentació genèrica de les subvencions

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A