Pla de serveis d'assistència en matèria de prevenció d'incendis

L’article 36.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, estableix que és competència pròpia de les diputacions la prestació de serveis de prevenció i extinció d’incendis en els municipis de menys de 20.000 habitants que no procedeixin a prestar-los.

 

Per consolidar els serveis que presta el Servei de Medi Ambient en relació amb la prevenció d’incendis en zones habitades i organitzar-los de manera sistemàtica i àgil, el febrer del 2016 es va aprovar el Pla de Serveis en Matèria de Prevenció d’Incendis. Aquest pla de serveis ofereix cinc serveis als ajuntaments de manera gratuïta però amb uns condicionats que s’especifiquen en la fitxa corresponent per a cada línia.

 

Els serveis que s’ofereixen als ajuntaments són els següents:

  • Línia 1. Redacció o actualització de plànols de delimitació. 
  • Línia 2. Obtenció de les dades cadastrals de les finques afectades i dels polígons obligats identificats en el plànol de delimitació. 
  • Línia 3. Redacció del projecte executiu per a l’obertura i/o el manteniment de les franges perimetrals de protecció per prevenir incendis en nuclis urbans i urbanitzacions.
  • Línia 4. Coordinació de la sessió informativa amb els veïns afectats per les obligacions de la Llei 5/2003.
  • Línia 5. Direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut durant l’execució de les tasques per complir les obligacions derivades de la Llei 5/2003.


A qui s'adreça

Ens públics

Als ajuntaments de les comarques de Girona de menys de 20.000 habitants que compleixin les consideracions establertes per a cada servei.

 

La prestació del servei està subjecta a la capacitat tècnica i econòmica de la Diputació de Girona, i l’ajuntament s’ha de comprometre a complir els condicionants que s’especifiquen per a cada servei.

Accés al servei

Els ens locals que reuneixin els requisits per poder sol·licitar algun dels serveis ho hauran de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). La sol·licitud s’haurà de signar electrònicament mitjançant la signatura electrònica de qualsevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del Consorci AOC.

Terminis

Aquest Pla de Serveis té una vigència indefinida.

Normativa

Més informació

mpipio@ddgi.cat

972 18 50 79

Departament responsable

Medi Ambient

Documentació