Subvencions per a la realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla 2017

Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions per part de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona per al finançament de les actuacions dins del Cicle de Concerts de Música de Cobla que no siguin objecte d’unes bases i una convocatòria específiques de la mateixa Diputació de Girona.

 

Es podran finançar amb càrrec a les subvencions regulades en aquestes bases els concerts de música de cobla que es duguin a terme durant el període comprès entre l’1 de febrer i el 14 de desembre de l’any en curs.

 

A qui s'adreça

Ens públics

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots els ajuntaments o organismes autònoms locals de les comarques gironines.

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 27/01/2017
Tancament de convocatòria : 15/02/2017
Termini de justificació : 15/12/2017

Presentació de sol·licituds

La  presentació  de  les  sol·licituds  s’ha  de  fer  mitjançant  el  model  normalitzat  disponible  al  web  de  la  Diputació  de  Girona  (www.ddgi.cat), d’acord amb les modalitats següents:

 

Presentació convencional: al Registre General de la Diputació de Girona, pujada de Sant Martí, núm. 4, 17004, de Girona, i també per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 38.4 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.

 

Presentació telemàtica: amb signatura electrònica amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració oberta de Catalunya

- Ajuntaments: EACAT

Normativa d'aplicació general

Més informació

La persona de contacte de l’Orquestra Selvatana és Josep Farràs (609 394 380) i l'adreça de correu electrònic és info@selvatana.com.

Departament responsable

Cooperació Cultural

Documentació específica de la subvenció


Documentació genèrica de les subvencions

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A