Adhesió a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) període 2016-2019

Consolidar i potenciar la XSLPE per a la realització de polítiques locals de promoció econòmica als municipis i comarques de la demarcació de Girona.

A qui s'adreça

Ens públics, Entitats

Ajuntaments, consells comarcals i entitats de promoció econòmica amb delegació d'ajuntaments o consells comarcals de la demarcació de Girona.

Accés al servei

Cal presentar les sol·licituds mitjançant el model normalitzat publicat amb aquesta convocatòria amb les següents modalitats:

 

a) Presentació per EACAT. Cal signar electrònicament la documentació.
S’estableix com a canal preferent per a la presentació de les sol·licituds i de la documentació sol·licitada l’EACAT (extranet de les administracions públiques de Catalunya). La tramitació per part de la Diputació de Girona dels expedients (trasllats i requeriments) es durà a terme a través de la plataforma EACAT pels sol·licitants que hagin optat per aquesta via en fer la sol·licitud.

 

b) Presentació convencional: presentar-la al Registre General de la Diputació de Girona, pujada Sant Martí, núm. 4, 17004, de Girona, així com per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.

Terminis

Data de tancament de la convocatòria 17/06/2019

Normativa

Més informació

Servei de Promoció Econòmica
Telèfon: 972 185 040 / 972 184 811
Adreça electrònica: xslpe@ddgi.cat

 

Article sobre l'assemblea XSLPE 2018

Departament responsable

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

Documentació