Pla de Serveis per al Foment de l'Eficiència Energètica i les Energies Renovables, i per a la Promoció de la Biomassa Forestal a les Comarques Gironines

L’equip tècnic dels programes «Beenergi» i «Enerinvest», juntament amb la resta de membres del Servei de Medi Ambient, portarà a terme l’assistència tècnica en treballs qualificats, així com la publicació de dades energètiques en format obert que els ens locals del territori de Girona encomanin al Servei de Medi Ambient en matèria d’eficiència energètica, energies renovables i promoció de la biomassa forestal.

El Pla de Serveis s’estructura de la manera següent:

1.1. Assistència tècnica necessària per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior, mitjançant un contracte amb empreses de serveis energètics (ESE) o altres fórmules de finançament.

1.2. Assistència tècnica necessària per millorar l’eficiència energètica d’edificis públics, mitjançant un contracte amb ESE o altres fórmules de finançament.

1.3. Assistència tècnica necessària per instal·lar calderes o xarxes de calor que funcionin amb biomassa forestal o combinades amb altres fonts d’energia renovable, i per efectuar altres instal·lacions per aconseguir l’eficiència energètica d’edificis, mitjançant contractes amb ESE o altres fórmules de finançament.

1.4. Assessorament jurídic i tècnic en el procés de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic i d’edificis públics mitjançant contractes amb ESE o altres fórmules de finançament.


1.5. Assistència tècnica per a la producció i consum de biomassa procedent de la gestió forestal sostenible en l’àmbit local.

 

1.6. Publicació de dades de consum energètic municipal en format obert (open data).

 

1.7. Assessorament financer per a inversions de projectes d’eficiència energètica i d’energies renovables.

 

1.8. Seguiment del contracte amb Empreses de Serveis Energètics (ESE) o bé Micro Empreses de Serveis Energètics (MESE).

A qui s'adreça

Ens públics

Poden sol·licitar aquesta assistència tècnica els ens locals de les comarques de Girona que s’hagin adherit al Pacte d’alcaldes i que tinguin el PAES aprovat. L’assistència tècnica que sol·licitin ha d’estar vinculada a les accions definides al PAES aprovat o a posteriors informes de seguiment, aprovats pel Ple o per decret de l’alcaldia a ratificar pel Ple, i sempre en relació amb edificis públics municipals.

Accés al servei

Els ens locals beneficiaris que reuneixin els requisits esmentats en l’apartat 3 d’aquest Pla han de sol·licitar el servei per mitjà de l’EACAT, i cal que especifiquin l’assistència tècnica que demanen.

 

La sol·licitud l’ha de fer l’alcalde/essa o el secretari/ària de l’ens local.

Terminis

Obert i condicionat a la durada del programa «Beenergi».

Normativa

L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix que són competències pròpies de la Diputació, entre d’altres, l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis.

 

Així mateix, el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona té com a una de les seves finalitats i competències assessorar els municipis i oferir-los assistència general i especialitzada, tècnica i de prestació de serveis, en els àmbits propis de l’Administració local.

 

La Diputació de Girona és coordinadora territorial del Pacte d’alcaldes; una iniciativa promoguda per la Comissió Europea a la qual s’han adherit més de 200 municipis de la demarcació de Girona. 

 

El Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona subvenciona als municipis, a través de la campanya de subvencions «Del pla a l’acció», el servei de comptabilitat i gestió de subministres energètics municipals i/o l’adquisició de programes informàtics per a la comptabilitat i gestió de dades energètiques en municipis. Els municipis tenen l’obligació de facilitar l’accés a les dades del seu consum energètic en formats oberts, d’acord amb la normativa següent:
  • Article 5 de la Llei 37/2007, sobre reutilització de la informació del sector públic, que indica que les administracions públiques, sempre que sigui possible i adequat, han de posar la informació a disposició de la societat en formats oberts.
  • Article 16.1 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que remarca que els ens públics «han de facilitar a les persones l’accés a la informació pública en format reutilitzable, per tal de millorar la transparència, generar valor a la societat i promoure la interoperabilitat entre les administracions».
  • De les dades que directament o indirectament tenen relació amb el medi ambient i amb les polítiques mediambientals dels poders públics, se n’ha de fer difusió en compliment de la Llei 27/2006, que regula els drets d’accés a la informació en matèria de medi ambient.
Aquest Pla de Serveis s’emmarca en el programa «Beenergi» (Bundling Sustainable Energy Investments for Girona’s Municipalities), que ha rebut finançament del programa de la Unió Europea «Horitzó 2020», d’investigació i innovació, en virtut de l’acord de subvenció número 649789, i del projecte «Enerinvest» (Spanish Sustainable Energy Financing Platform), que ha rebut finançament del programa de la Unió Europea «Horitzó 2020», d’investigació i innovació, en virtut de l’acord de subvenció número 695822.

 

L’equip tècnic dels programes «Beenergi» i «Enerinvest», juntament amb la resta de membres del Servei de Medi Ambient, portarà a terme l’assistència tècnica en treballs qualificats, així com la publicació de dades energètiques en format obert que els ens locals del territori de Girona encomanin al Servei de Medi Ambient en matèria d’eficiència energètica, energies renovables i promoció de la biomassa forestal.

Departament responsable

Medi Ambient

Informació en línia

Web del programa Beenergi: http://beenergi.ddgi.cat/assistencia-tecnica