Què és la factura electrònica?

A partir del 15 de gener de 2015 els proveïdors de la Diputació que siguin societats anònimes, societats de responsabilitat limitada o unions temporals d'empresa, i la resta d'entitats definides a l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, tenen l'obligació de presentar factures electròniques.

 

A partir del dia 1 de gener de 2016, amb l’entrada en vigor del pressupost general de la Diputació de Girona per a l’exercici 2016 i, d’acord amb la base d’execució 24a., desapareix l’exempció en virtut de la qual estaven excloses de tramitació electrònica les factures d’import igual o inferior a 5.000,00 € (IVA inclòs).

A qui s'adreça

Entitats, empreses

Societats anònimes, societats de responsabilitat limitada o unions temporals d'empresa, i la resta d'entitats definides a l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre.

Més informació

Registre de Factures

Intervenció General

Diputació de Girona

Pujada Sant Martí, 4-5

17004 Girona

Tel. 972 18 50 43

Departament responsable

Intervenció

Documentació