Cessió de vitrines

L’Oficina de Difusió ofereix un servei de cessió de vitrines als ajuntaments, les associacions i les entitats gironines sense ànim de lucre.

A qui s'adreça

Ens públics, Entitats

Accés al servei

Per fer la sol·licitud, cal emplenar el formulari adjunt.

Terminis

Tot l'any

Normativa

Articles 56 i 57 del Decret 336/1988, pel que s’aprova el reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya.

Més informació

Francesc Oliveras
foliveras@ddgi.cat

Departament responsable

Difusió

Documentació