XIFRA Empreses

El servei d'informació XIFRA Empreses té com a objecte facilitar una base de dades empresarial d'informació general i de comptes anuals de les empreses de la demarcació de Girona, que recull informació obtinguda de fonts oficials.

 

Serveis que s'ofereixen

 • Llista d'empreses que presenten els comptes al registre mercantil.
 • Llista d'empreses de nova creació, d'autònoms, de comunitats de béns i de totes les empreses que no tenen l'obligació de presentar comptes al registre mercantil.
 • Informe i gràfic amb el resum d'empreses del municipi.
 • Altres dades per a estudis i projectes municipals.
 • Fitxer mensual d'alta d'empreses (fins acabar l'exercici en curs)

 

Cost del servei

El servei és gratuït.

 

A qui s'adreça

Ens públics
 • Ens locals de la demarcació de Girona.
 • Àrees de la Diputació de Girona.
 • Organismes dependents de la Diputació de Girona.

Els beneficiaris del servei només podran sol·licitar informació sobre l'àmbit territorial de la seva competència, llevat que acreditin un interès fonamentat en un territori diferent del propi.
 

Accés al servei

Com es sol·licita el servei

 • Cal emplenar el formulari d'inscripció i enviar-lo per mitjà de la plataforma EACAT.
 • Les sol·licituds s¿atendran per estricte ordre d¿entrada en el Registre General de la Diputació de Girona.
 • Les dades seran facilitades en format Excel mitjançant la plataforma EACAT.

Normativa

Departament responsable

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

Documentació