Gestió integral de multes i sancions

La Diputació de Girona, a través del seu organisme autònom Xaloc, ofereix un servei de gestió integral de multes i sancions per a Ajuntaments. 

Gestió d'expedients sancionadors en voluntària sense al·legacions i/o recursos de reposició:

 • Esbrinament de les dades dels infractors mitjançant consultes efectuades al Padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica i a la Direcció General de Trànsit, així com en altres registres i mitjans que es considerin oportuns. Impressió de les dades enregistrades per confeccionar els oportuns expedients sancionadors, a l'objecte d'ésser presentats a l'òrgan instructor per a la seva revisió i signatura, si s'escau
 • Notificació de la denúncia i sanció dels expedients esmentats, mitjançant mètodes àgils i eficaços, d'acord amb l'establert a la Llei 30/92 de 26 de novembre. Van a càrrec de l’adjudicatari totes les despeses derivades de les esmentades feines: impresos, mitjans informàtics, despeses de correspondència...
 • Elaboració d'edictes de notificació de totes aquelles sancions que no hagués estat possible comunicar als interessats. Van a càrrec de l'Ajuntament les despeses de la seva publicació en els butlletins oficials.
 • Atenció al públic en compliment de les normes establertes per la Llei 30/92 sobre règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i per la legislació en matèria de trànsit i seguretat vial.
 • Construcció i manteniment d'una base de dades d'infractors i denúncies i els seus corresponents expedients sancionadors.
 • Confecció dels informes estadístics sol·licitats pel servei municipal corresponent, de caràcter general o referits a qualsevol dels conceptes que figurin al butlletí de denúncia, que l’Ajuntament podrà extreure directament de l’aplicació informàtica.
 • En general, totes aquelles altres accions necessàries per a a correcta i eficaç estió dels expedients sancionadors en període voluntari. Va a càrrec de l'adjudicatari facilitar un fitxer d'intercanvi per a l'Ajuntament, segons les especificacions del departament d'informàtica d'aquest Ajuntament, de tots aquells expedients que han passat el període voluntari i no han estat pagats, per iniciar-ne el procediment executiu.

Gestió d'expedients sancionadors amb al·legacions i/o recursos de reposició

 • Elaboració de la proposta de resolució per a la seva revisió i signatura de l'instructor dels expedients sancionadors.
 • Elaboració de la resolució (Decret/Acord) d’imposició de sanció o arxiu i desestimació o estimació de la resolució i emissió del trasllat per a la notificació a l’interessat.
 • En els recursos de reposició (contra la resolució sancionadora i/o diligència de constrenyiment), elaboració de la resolució per a signatura de l’alcalde (estimat o confirmant) i emissió del trasllat per a la notificació a l’interessat.
 • En els recursos extraordinaris de revisió (contra la sanció ferma), elaboració de la resolució per a signatura de l’alcalde (no admetent a tràmit/estimat o confirmant) i emissió del trasllat per a la notificació a l’interessat.

A qui s'adreça

Ens públics

Més informació

Xaloc


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
 • Utilitats
 • Imprimir Imprimir
 • Enviar Enviar
esaf xaloc
FEIL
mercat lliure
Dipsalut xaloc Conservatori Girona Semega Casa de Cultura Vies Verdes cilma ccb El Canal Sumar Consorci de les gavarres
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF:P1700000A