Inspecció tributària

Per delegació de l’Estat o mitjançant acords de delegació o d’encàrrec de gestió amb els ajuntaments, Xaloc exerceix competències en matèria d’inspecció tributària d’IAE i ICIO, amb les funcions següents:

  • Comprovar la veracitat i la correcta aplicació de la normativa vigent en declaracions i autoliquidacions presentades pels obligats tributaris.
  • Practicar les liquidacions que es derivin dels resultats de comprovació i d’investigació.
  • Verificar el compliment dels requisits exigits per a la concessió de beneficis o incentius fiscals.
  • Informar els subjectes passiu i d’altres obligats tributaris del contingut i naturalesa de les actuacions inspectores iniciades, de llurs drets i obligacions, i de la normativa fiscal.

A qui s'adreça

Ens públics

Més informació

Xaloc


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Enviar Enviar
esaf xaloc
FEIL
mercat lliure
Dipsalut xaloc Conservatori Girona Semega Casa de Cultura Vies Verdes cilma ccb El Canal Sumar Consorci de les gavarres
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF:P1700000A