Recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic

Els Ajuntaments podran optar entre delegar les tasques de recaptació en període voluntari i executiu, o únicament delegar la recaptació en via executiva. La recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic comporta l’exercici de diferents actuacions administratives:

 • Determinar el període de pagament voluntari en deutes per rebut
 • Practicar notificacions col·lectives per rebut i individuals en liquidacions per ingrés directe.
 • Emetre documents cobratoris
 • Concedir ajornaments i fraccionaments de pagament
 • Resoldre recursos interposats contra actes derivats de les funcions delegades.
 • Dictar provisions de constrenyiment i notificar-les
 • Rebre i custodiar garanties
 • Dictar acords de derivació de procediment
 • Autoritzar i presidir subhastes
 • I, en general, totes les actuacions necessàries per realitzar amb eficàcia la recaptació dels tributs i els altres ingressos de dret públic delegats.

A qui s'adreça

Ens públics

Més informació

Xaloc


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
 • Utilitats
 • Imprimir Imprimir
 • Enviar Enviar
esaf xaloc
FEIL
mercat lliure
Dipsalut xaloc Conservatori Girona Semega Casa de Cultura Vies Verdes cilma ccb El Canal Sumar Consorci de les gavarres
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF:P1700000A