Consulta i reproducció de documents originals

Facilitar als ciutadans, als investigadors i a la mateixa Administració l’accés a la documentació per a la recerca d’antecedents o informació necessària per a la gestió dels seus assumptes, la recerca científica,  la presa de decisions, etc.

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats, empreses

Qualsevol persona  física o jurídica, pública o privada pot consultar l’Arxiu General de la Diputació. Les úniques possibles restriccions són les establertes per la legislació vigent:  protecció de dades, dret a l’honor i la intimitat, secret comercial i industrial, secrets oficials, dades sanitàries, etc.

Accés al servei

Les persones interessades poden contactar amb la Diputació de manera presencial, per telèfon o per correu electrònic.

Arxiu Administratiu
Pujada de Sant Martí, núm.  4-5
17004 Girona
Tel. 972 185 123
arxiu@ddgi.cat
Horari: de dilluns a divendres, de  8 a 15 h

Arxiu Històric de la Diputació
Pl. de Sant Josep, núm. 1
17004 Girona
972 483 933
arxiu@ddgi.cat
Horari: de dilluns a divendres, de  9 a 15 h
Horari d’hivern: De l’1 de setembre al 30 de juny, de 9 a 17.45 h

O bé, mitjançant la pàgina web del Servei d’Arxius i Gestió de Documents de la  Diputació de Girona: www.arxiudiputaciogirona.cat/contacte

TerminisTot l'any. Servei gratuït, llevat d'algunes reproduccions que poden estar subjectes a les ordenances fiscals vigents de la Diputació de Girona.

Normativa

 • Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents
 • Llei 20/2015, de 29 de juliol, d'arxius i gestió de documents, de modificació de la Llei 10/2001 d'arxius i documents de Catalunya
 • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
 • Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català
 • Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol
 • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
 • Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público

Departament responsable

Servei d'Arxius i Gestió de Documents

Informació en línia

www.arxiudiputaciogirona.cat/consulta-de-fons


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
 • Utilitats
 • Imprimir Imprimir
 • Enviar Enviar
Arxiu General
actual
Dipsalut xaloc Conservatori Girona Semega Casa de Cultura Vies Verdes cilma ccb El Canal Sumar Consorci de les gavarres
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF:P1700000A