Cercador BOP Històric (1834 - 2017)

Facilitar als ciutadans, als ajuntaments i als investigadors l’accés al continguts del Butlletí Oficial de la Província a partir de cerques per text lliure, any, núm. de butlletí, dates, etc. Cerca sobre el conjunt dels textos, indexats mitjançant OCR.


A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans

Accés al servei

Lliure accés. S’hi pot accedir de forma presencial:

 

Arxiu Administratiu

Pujada de Sant Martí, núm.  4-5

17004 Girona

Tel. 972 185 123

arxiu@ddgi.cat

Horari: de dilluns a divendres, de  8 a 15 h

 

Arxiu Històric de la Diputació

Pl. de Sant Josep, núm. 1

17004 Girona

972 483 933

arxiu@ddgi.cat

Horari: de dilluns a divendres, de  9 a 15 h

Horari d’hivern: De l’1 de setembre al 30 de juny, de 9 a 17.45 h

 

O bé, mitjançant la pàgina web del Servei d’Arxius i Gestió de Documents de la Diputació de Girona: www.arxiudiputaciogirona.cat/bop-historic

TerminisTot l’any. Consulta presencial: dies laborables. Consulta per Internet : les 24 hores.

Normativa

 • Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents
 • Llei 20/2015, de 29 de juliol, d'arxius i gestió de document, de modificació de la Llei 10/2001 d'arxius i documents de Catalunya
 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 19/2013, del 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
 • Llei 16/1985, del 25 de juny, del patrimoni històric espanyol
 • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
 • Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público

Departament responsable

Servei d'Arxius i Gestió de Documents

Informació en línia

www.arxiudiputaciogirona.cat/bop-historic


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
 • Utilitats
 • Imprimir Imprimir
 • Enviar Enviar
Arxiu General
actual
Dipsalut xaloc Conservatori Girona Semega Casa de Cultura Vies Verdes cilma ccb El Canal Sumar Consorci de les gavarres
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF:P1700000A