Pla de Serveis d'Assistència en Matèria de Prevenció d'Incendis

L’article 36.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, estableix que és competència pròpia de la Diputació, la prestació de serveis de prevenció i extinció d’incendis en els municipis de menys de 20.000 habitants, quan aquests no procedeixin a la seva prestació.

Així mateix, una de les finalitats i competències del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona és assessorar els municipis i oferir-los assistència general i especialitzada, tècnica i de prestació de serveis, en els àmbits propis de l’Administració local i en matèries tals com la prevenció d’incendis, especialment en el compliment de les seves obligacions derivades de la normativa de prevenció d’incendis forestals: la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

Per això el Servei de Medi Ambient ha aprovat el Pla de Serveis d’Assistència en Matèria de Prevenció d’Incendis.

A qui s'adreça

Ens públics

Els ajuntaments de les comarques de Girona de menys de 20.000 habitants que compleixin les consideracions establertes per a cada servei.

La prestació del servei està subjecta a la capacitat tècnica i econòmica de la Diputació de Girona, i l’ajuntament s’ha de comprometre a complir els condicionants que s’especifiquen per a cada servei.

TerminisAquest Pla de Serveis té una vigència indefinida.

Departament responsable

Medi Ambient
Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Enviar Enviar
Prevenció d'incendis
Dipsalut xaloc Conservatori Girona Semega Casa de Cultura Vies Verdes cilma ccb El Canal Sumar Consorci de les gavarres
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF:P1700000A