Adhesió a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) període 2016-2019

Consolidar i potenciar la XSLPE per a la realització de polítiques locals de promoció econòmica als municipis i comarques de la demarcació de Girona.

A qui s'adreça

Ens públics, Entitats

Ajuntaments, consells comarcals i entitats de promoció econòmica amb delegació d’ajuntaments o consells comarcals de la demarcació de Girona.

Accés al servei

Cal presentar les sol·licituds mitjançant el model normalitzat publicat amb aquesta convocatòria amb les següents modalitats:

 

a) Presentació per EACAT. Cal signar electrònicament la documentació.
S’estableix com a canal preferent per a la presentació de les sol·licituds i de la documentació sol·licitada l’EACAT (extranet de les administracions públiques de Catalunya). La tramitació per part de la Diputació de Girona dels expedients (trasllats i requeriments) es durà a terme a través de la plataforma EACAT pels sol·licitants que hagin optat per aquesta via en fer la sol·licitud.

 

b) Presentació convencional: presentar-la al Registre General de la Diputació de Girona, pujada Sant Martí, núm. 4, 17004, de Girona, així com per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.

TerminisData de tancament de la convocatòria 31/12/2019

Normativa

Més informació

Servei de Promoció Econòmica
Telèfon: 972 185 040 / 972 184 811
Adreça electrònica: xslpe@ddgi.cat


Departament responsable

Promoció Econòmica - DIPLAB
Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Enviar Enviar
xifra
Formació en xarxa
SITMUN
Diagnosi estratègica i potencial de desenvolupament del sistema d'innovació de la demarcació de Girona
Girona Excellent
Dipsalut xaloc Conservatori Girona Semega Casa de Cultura Vies Verdes cilma ccb El Canal Sumar Consorci de les gavarres
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF:P1700000A