Pla de Serveis per al Foment de l'Eficiència Energètica i les Energies Renovables, i per a la Promoció de la Biomassa Forestal a les Comarques Gironines

L’equip tècnic del programa «BEenerG!», juntament amb la resta de membres del Servei de Medi Ambient, portarà a terme l’assistència tècnica en treballs qualificats que els ens locals del territori de Girona encomanin al Servei de Medi Ambient en matèria d’eficiència energètica, energies renovables i promoció de la biomassa forestal.

El Pla de Serveis s’estructura de la manera següent:

1.1. Assistència tècnica necessària per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior, mitjançant un contracte amb empreses de serveis energètics (ESE) o altres fórmules de finançament.

1.2. Assistència tècnica necessària per millorar l’eficiència energètica d’edificis públics, mitjançant un contracte amb ESE o altres fórmules de finançament.

1.3. Assistència tècnica necessària per instal·lar calderes o xarxes de calor que funcionin amb biomassa forestal o combinades amb altres fonts d’energia renovable, i per efectuar altres instal·lacions per aconseguir l’eficiència energètica d’edificis, mitjançant contractes amb ESE o altres fórmules de finançament.

1.4. Assessorament jurídic i tècnic en el procés de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic i d’edificis públics mitjançant contractes amb ESE o altres fórmules de finançament.

1.5. Assistència tècnica per elaborar instruments de planificació de la producció i distribució de biomassa forestal.

A qui s'adreça

Ens públics

Podran sol·licitar aquesta assistència tècnica els ens locals de les comarques de Girona que s’hagin adherit al Pacte d’Alcaldes i que tinguin el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) aprovat.

Accés al servei

Els ens locals beneficiaris que reuneixin els requisits esmentats en l’apartat 3 d’aquest Pla han de sol·licitar el servei preferentment per mitjà de l’EACAT, especificant l’assistència tècnica que demanen.

 

La sol·licitud l’ha de fer l’alcalde/essa o el secretari/ària de l’ens local. La sol·licitud també es pot fer per escrit, degudament signada per l’alcalde/essa o pel secretari/ària de l’ens local, entrada per registre i dirigida al Servei de Medi Ambient.

TerminisObert i condicionat a la durada del programa «Beenergi».

Normativa

L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix que són competències pròpies de la Diputació, entre d’altres, l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis.

 

Així mateix, el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona té com a una de les seves finalitats i competències assessorar els municipis i oferir-los assistència general i especialitzada, tècnica i de prestació de serveis, en els àmbits propis de l’Administració local.

 

La Diputació de Girona és coordinadora territorial del Pacte d’Alcaldes; una iniciativa promoguda per la Comissió Europea a la qual s’han adherit més de 200 municipis de la demarcació de Girona. Els municipis han redactat i aprovat el Pla d’Acció Local per a l’Energia Sostenible (PAES), en què identifiquen un conjunt d’accions per dur a terme en l’àmbit de l’ajuntament i en l’àmbit del PAES (en relació amb edificis residencials, el sector terciari, el transport urbà i la gestió de residus).

 

El Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona treballa des de fa uns anys per promoure la producció i el consum de biomassa forestal local, certificada i de qualitat, i la gestió forestal sostenible del territori gironí, tant per mitjà de campanyes d’ajuts a municipis com mitjançant l’assistència tècnica en instal•lacions tèrmiques accionades amb biomassa forestal.

 

Aquest Pla de Serveis s’emmarca en el programa «Beenergi (Bundling sustainable energy investments for Girona’s municipalities)», que ha rebut finançament del programa de la Unió Europea «Horitzó 2020», d’investigació i innovació, en virtut de l’acord de subvenció número 649789.

 

L’equip tècnic del programa «Beenergi», juntament amb la resta de membres del Servei de Medi Ambient, portarà a terme l’assistència tècnica en treballs qualificats que els ens locals del territori de Girona encomanin al Servei de Medi Ambient en matèria d’eficiència energètica, energies renovables i promoció de la biomassa forestal.


Departament responsable

Medi Ambient

Informació en línia

Web del programa Beenergi: http://beenergi.ddgi.cat/assistencia-tecnica

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Enviar Enviar
beebergi
Enerinvest
pacte alcaldes
Dipsalut xaloc Conservatori Girona Semega Casa de Cultura Vies Verdes cilma ccb El Canal Sumar Consorci de les gavarres
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF:P1700000A