Consorci Costa Brava

Director Sr. Xavier Tristan i Prat

Adreça plaça de Josep Pla, 4, 3r 1a
Població Girona
Codi postal 17001
Telèfon 972201467
Adreça electrònica info@ccbgi.org
Web http://www.ccbgi.org

Funcions

El Consorci Costa Brava és un organisme autònom creat l’any 1971 amb personalitat jurídica pròpia i format per la Diputació de Girona i els 27 ajuntaments del litoral gironí. L’objectiu fundacional principal del Consorci va ser donar resposta a l’aleshores incipient problemàtica de la gestió dels recursos hidràulics de la zona i a la preservació de la qualitat de les aigües, especialment les de bany, atesa la creixent importància del turisme com a principal activitat econòmica de la zona.

El funcionament del Consorci es regula pels seus estatuts i, subsidiàriament, per tota la legislació referent a les corporacions locals. Els seus objectius principals fan sempre referència al cicle de l’aigua, tant per a l’abastament en alta com per al sanejament. Per aquest motiu, promou estudis, redacta projectes, executa obres i gestiona instal·lacions en l’àmbit territorial dels municipis del litoral gironí, activitats que es realitzen per delegació de les entitats locals corporatives.

Des de l’any 1993, el Pla de Sanejament de la Costa Brava s’ha integrat en el Pla de Sanejament de Catalunya, i el Consorci ha passat a ser administració actuant de l’Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, en el territori definit pel conjunt dels 27 municipis consorciats.