XALOC, Xarxa Local de Municipis

President Il·lm. Sr. Jordi Camps i Vicente

Gerent José Manuel Rosón Santín
Adreça avinguda de Sant Francesc, 29, 1r
Població Girona
Codi postal 17001
Telèfon 872081791
Adreça electrònica administracio@xalocgirona.cat
Web http://www.xalocgirona.cat
Horari de 9 a 14

Funcions

La Xarxa Local de Municipis (XALOC) és un organisme autònom de la Diputació de Girona, creat per prestar serveis de suport i assistència als ens locals de les comarques de Girona.

Les finalitats de XALOC són les següents:

  • Recaptar els tributs i altres ingressos de dret públic dels ens locals de la demarcació de Girona que deleguin en la Diputació les seves competències en aquesta matèria.
  • Prestar els serveis de gestió tributària necessaris (informació cartogràfica de base, formació i manteniment de padrons, pràctica de liquidacions, revisió de reclamacions, inspecció) per aconseguir una recaptació més eficient.
  • Assessorar els municipis i oferir-los assistència general i especialitzada, tècnica i de prestació de serveis, en els àmbits propis de l’Administració local i en matèries com organització, recursos humans, suport jurídic, econòmic i comptable (SAF).
  • Col·laborar amb altres administracions públiques de diferent àmbit territorial per a la consecució d’una millor i més eficaç prestació dels serveis respectius en matèria tributària, recaptatòria i cadastral.
  • Prestar qualsevol altra activitat o servei connex, derivat o necessari per garantir una millor efectivitat en les actuacions anteriors.

La prestació d'aquests serveis es fonamenta en els següents principis:

  • Principi de complementarietat: l'assistència complementa les actuacions o activitats municipals.
  • Principi de petició municipal: l'assistència ha de ser sol·licitada per l'entitat local.
  • Principi de proximitat: l'assistència es presta procurant l'apropament físic dels mitjans als  municipis.