Territori i Sostenibilitat

Diputat de Territori i Sostenibilitat Il·lm. Sr. Fermí Santamaria i Molero

Adreça pujada de Sant Martí, 4-5
Població Girona
Codi postal 17004
Telèfon 972185000
Fax 972208088

Funcions

L'Àrea d'Acció Territorial incideix especialment en el desenvolupament sostenible de les comarques gironines. Treballa principalment en quatre àmbits d'actuació territorial:

Agricultura i política forestal
S'ocupa de la participació de la Diputació en programes de desenvolupament del món agrícola, ramader i forestal, i la col·laboració amb els ajuntaments gironins per a la millora dels mecanismes locals de prevenció i extinció d'incendis forestals.

Plans territorials
Aquesta Àrea s'ocupa fonamentalment de l'obtenció i gestió de la cartografia topogràfica digital dels municipis gironins, en col·laboració amb l'Institut Cartogràfic de Catalunya, amb l'objectiu que els ajuntaments puguin disposar d'aquesta eina.

Xarxa viària local
Les intervencions a la xarxa de carreteres que gestiona directament la Diputació de Girona es dirigeixen prioritàriament a la millora de l'accessibilitat i de la seguretat viària, i preveuen àmplies mesures correctores d'impacte ambiental. També participa amb la Generalitat de Catalunya en la millora de les infraestructures viàries i en la dinamització socioeconòmica que això comporta.

Medi ambient
A través d'aquesta Àrea, la Diputació de Girona, en qualitat d'administració supramunicipal que assisteix els ens locals, i en virtut de les múltiples iniciatives que està desenvolupant, ha adquirit un paper cabdal a l'hora d'impulsar solucions eficaces a les principals problemàtiques mediambientals del territori gironí o donar-hi suport. Aquesta Àrea té establertes diverses convocatòries d'ajuts als ajuntaments i els proveeix d'instruments de planejament sostenible, amb l'objectiu de fer possible el progrés dels municipis sense comprometre el territori.

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A