Territori i Sostenibilitat

Diputat de Territori i Sostenibilitat Il·lm. Sr. Fermí Santamaria i Molero

Adreça pujada de Sant Martí, 4-5
Població Girona
Codi postal 17004
Telèfon 972185000

Funcions

L'Àrea d'Acció Territorial incideix especialment en el desenvolupament sostenible de les comarques gironines. Treballa principalment en quatre àmbits d'actuació territorial:

Agricultura i política forestal
S'ocupa de la participació de la Diputació en programes de desenvolupament del món agrícola, ramader i forestal, i la col·laboració amb els ajuntaments gironins per a la millora dels mecanismes locals de prevenció i extinció d'incendis forestals.

Plans territorials
Aquesta Àrea s'ocupa fonamentalment de l'obtenció i gestió de la cartografia topogràfica digital dels municipis gironins, en col·laboració amb l'Institut Cartogràfic de Catalunya, amb l'objectiu que els ajuntaments puguin disposar d'aquesta eina.

Xarxa viària local
Les intervencions a la xarxa de carreteres que gestiona directament la Diputació de Girona es dirigeixen prioritàriament a la millora de l'accessibilitat i de la seguretat viària, i preveuen àmplies mesures correctores d'impacte ambiental. També participa amb la Generalitat de Catalunya en la millora de les infraestructures viàries i en la dinamització socioeconòmica que això comporta.

Medi ambient
A través d'aquesta Àrea, la Diputació de Girona, en qualitat d'administració supramunicipal que assisteix els ens locals, i en virtut de les múltiples iniciatives que està desenvolupant, ha adquirit un paper cabdal a l'hora d'impulsar solucions eficaces a les principals problemàtiques mediambientals del territori gironí o donar-hi suport. Aquesta Àrea té establertes diverses convocatòries d'ajuts als ajuntaments i els proveeix d'instruments de planejament sostenible, amb l'objectiu de fer possible el progrés dels municipis sense comprometre el territori.