Organització i Recursos Humans Corporatiu

Cap de Recursos Humans Joan Vilà i Pujolràs
Adreça

pujada de Sant Martí, 5

Població Girona
Codi postal 17004
Telèfon 972185036
Horari de 8 a 15 h

Funcions

Recursos Humans gestiona, programa, estableix i concreta les estratègies, les polítiques i els procediments de la corporació en matèria de recursos humans i organització, d'acord amb les directrius emanades des dels òrgans de govern, les normes legals i els criteris d'eficàcia, eficiència i equitat en la gestió pública, amb l'objectiu d'aconseguir una plantilla adequada en volum i estructura, motivada i flexible, amb uns costos adequats i un funcionament eficient i objectiu per al ciutadà. Per aconseguir-ho, compleix les següents funcions genèriques:

 • Dirigir i coordinar els recursos humans, econòmics i materials assignats per tal d'assegurar els seus objectius.
 • Elaborar i administrar el pressupost del seu àmbit competencial i del capítol I del Pressupost General.
 • Elaborar normatives i establir millores en els processos gestionats en el seu àmbit competencial.
 • Preparar informes tècnics sobre el funcionament del seu àmbit d'actuació i les actuacions realitzades, i elaborar les propostes per millorar la gestió.
 • Analitzar i resoldre les consultes i incidències derivades dels processos gestionats en l'àmbit de treball i assessorar sobre directrius, normatives i procediments.
 • Promoure i facilitar la interlocució amb les unitats internes amb les quals gestionen processos compartits i la coordinació amb les institucions externes.
 • Establir l'estratègia general en la gestió dels recursos humans dels organismes autònoms i entitats dependents de la Diputació de Girona, per donar coherència interna als objectius de gestió de personal que implementi el grup institucional de la Diputació.


Les funcions especifiques que desenvolupa són:

 • Supervisar i verificar l'administració de personal de la corporació, amb la finalitat que compleixi la normativa legal i pressupostària.
 • Establir, dissenyar i gestionar els aspectes tècnics de la funció en matèria de selecció, retribució, formació i carrera per disposar d'una plantilla adequada i de qualitat.
 • Estudiar, assistir i assessorar la corporació i els seus organismes dependents en les matèries jurídiques referents a la gestió de personal, tant de funció pública com de dret laboral, garantint el respecte a la legalitat de tots els actes i acords en la matèria.
 • Atendre els treballadors de la corporació i els seus representants legals i sindicals, amb la finalitat de mantenir unes relacions laborals cooperatives, impulsant la resolució negociada dels conflictes i controvèrsies organitzatives.
 • Gestionar els aspectes i les incidències referents a l'organització de personal, vetllant pel funcionament ordinari dels serveis públics corporatius.
 • Assistir l'equip de govern en la formulació dels objectius de gestió i en els projectes de millora de serveis, així com avaluar-ne el funcionament, responent a les expectatives dels ciutadans.
 • Col·laborar en la gestió del Pla Agrupat de Formació Contínua inclòs en els Acords per a la Formació Contínua de les Administracions Públiques (AFCAP), juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. Aquest pla de formació està adreçat al personal funcionari i laboral de les administracions locals de la demarcació de Girona que estiguin adherides al Pla Agrupat.
 • Donar suport legal a les entitats locals de la demarcació en matèria de recursos humans.

 

Més informació