Intervenció

Viceinterventor Ernest Ruiz i García

Interventora Núria Josa i Arbonès
Adreça

Pujada de Sant Martí, 4-5

Població Girona
Codi postal 17004
Telèfon 972185118
Adreça electrònica intervencio@ddgi.cat
Horari de 8 a 15 h

Funcions

La Intervenció General de la Diputació de Girona du a terme les funcions de control i fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària i de comptabilitat de la Diputació de Girona, dels seus organismes autònoms, de les entitats que en depenen i de les entitats que s¿hagin sectoritzat dins del sector institucional de la corporació. En la seva vessant d¿assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, presta assistència en l¿exercici del control intern a les entitats locals de la demarcació.

El control intern de la gestió economicofinancera i pressupostària comprèn les funcions i competències atribuïdes per la normativa vigent en relació amb:

a) La funció interventora, que té per objecte controlar els actes de l¿administració que generen despeses, ingressos i pagaments, abans de ser aprovats, amb la finalitat d¿assegurar que la seva gestió s¿ajusta a les disposicions aplicables en cada cas.

b) El control financer, inclosa l¿auditoria de comptes de les entitats que es determinin reglamentàriament i la funció de control d¿eficàcia. El control financer té per objecte comprovar el funcionament en l¿aspecte economicofinancer dels serveis de les entitats locals, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils que en depenen. 

Aquest control té per objecte informar sobre la presentació adequada de la informació financera, del compliment de les normes i directrius que siguin aplicables i del grau d¿eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius previstos.

c) El control de les subvencions i ajudes públiques, d¿acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

d) L¿emissió d¿informes dels projectes de pressupostos i dels expedients de modificació de crèdit d¿aquests.

e) L¿emissió d¿informes previs a la concertació i modificació de les operacions de crèdit.

f) L¿emissió d¿informes, dictàmens i propostes en matèria econòmica i financera que se li sol·licitin, així com el dictamen sobre si escau o no implantar nous serveis o reformar els existents a l¿efecte d¿avaluar la repercussió econòmica i financera i l¿estabilitat pressupostària de les propostes.

g) L¿emissió dels informes i els certificats preceptius d¿acord amb la normativa sobre estabilitat pressupostària i estabilitat financera i d¿hisendes locals, així com la remissió als òrgans de l¿Administració de l¿Estat, de l¿Administració de la Generalitat de Catalunya, al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes que s¿especifica en la normativa esmentada.

La funció de comptabilitat comprèn les funcions i competències atribuïdes per la normativa vigent en relació amb:

a) Dur a terme i desenvolupar la comptabilitat financera i la d¿execució del pressupost de l¿entitat d¿acord amb les normes generals i les dictades pel Ple de la corporació.

b) Formar el compte general de la Diputació.

c) Confeccionar la liquidació del pressupost anual.

d) Formar els estats integrats i consolidats dels comptes que determini el Ple de la corporació.

e) Coordinar les funcions o activitats comptables, emetre les instruccions tècniques oportunes i inspeccionar-ne l¿aplicació.

f) Organitzar un sistema d¿arxiu i conservació adequats de tota la documentació i la informació comptable que permeti posar a disposició dels òrgans de control els justificants, documents, comptes o registres del sistema d¿informació comptable.

g) Inspeccionar la comptabilitat dels organismes autònoms, de les entitats públiques empresarials i de les societats mercantils dependents de la Diputació.

h) Elaborar la informació periòdica per al Ple sobre l¿execució dels pressupostos i del moviment de la Tresoreria, a la qual fa referència l¿article 207 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

i) Elaborar l¿avanç de la liquidació del pressupost corrent que cal unir al pressupost general de la Diputació, a la qual fa referència l¿article 18 b del Reial decret 500/1990, de 20 d¿abril, que desenvolupa el capítol i del títol vi de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals.

j) Determinar l¿estructura de l¿avanç de la liquidació del pressupost corrent al qual fa referència l¿article 168 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

k) Gestionar el registre comptable de factures i fer-ne el seguiment per complir amb els objectius de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s¿estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d¿impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, així com emetre els informes que la normativa exigeix.

l) Remetre la informació economicofinancera al Ministeri d¿Hisenda i Administracions Públiques, al Tribunal de Comptes i als òrgans de control extern, així com a altres organismes, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent.

L¿assistència a entitats locals en control intern comprèn les funcions i competències atribuïdes per la normativa vigent en relació amb:

a) Assistència en l¿organització del control intern de l¿entitat.

  • Assistència en la definició i implantació del model de control intern.
  • Consultes i suport en relació amb l¿exercici del control intern.
  • Formació en matèria de control intern.

b) Assistència en l¿exercici de la funció interventora.

  • Assistència en l¿exercici de la fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics.
  • Assistència en la intervenció de la comprovació material de la inversió.

c) Assistència en l¿exercici del control financer.

  • Suport en la contractació d¿empreses d¿auditoria com a col·laboradors de l¿òrgan interventor en les actuacions d¿auditoria pública per a la realització de treballs de control financer.
  • Assistència en la supervisió de treballs de control financer.

 

Més informació