Servei Jurídic

Diputat de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda Il·lma. Sra. Maria Àngels Planas i Crous

Cap de servei Cristina Lloret Gómez
Adreça

pujada de Sant Martí, 5

Població Girona
Codi postal 17004
Telèfon 972185000
Fax 972209616
Adreça electrònica sjuridic@ddgi.cat
Horari de 8 a 15 h

Funcions

Comprèn l'assessorament juridicoadministratiu als municipis i les entitats locals que ho sol·licitin, així com la defensa judicial d'aquests en els procediments contenciosos administratius en què siguin part.

  • Emissió d'informes i evacuació de consultes de caràcter jurídic que puguin fer els departaments de la Diputació, així com la defensa administrativa i judicial de la corporació.
  • Cooperació jurídica local, consistent a lliurar dictàmens o informes i atendre les consultes que formulen els ajuntaments de la demarcació, així com la defensa judicial en l'àmbit contenciós administratiu d'aquelles entitats locals, de conformitat amb el reglament aprovat a aquest efecte.

Aquest departament té com a destinataris els municipis i les entitats locals que ho sol·licitin, en el camp següent:

  • Assessorament juridicoadministratiu sobre qüestions que tinguin relació directa amb les competències municipals.
Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A