Secretaria General

Diputat de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda (en funcions) Il·lma. Sra. Maria Àngels Planas i Crous

Secretari general Jordi Batllori i Nouvilas
Adreça

pujada de Sant Martí, 4-5

Població Girona
Codi postal 17004
Telèfon 972185000
Adreça electrònica secretaria@ddgi.cat
Horari de 8 a 15 h

Funcions

La Secretaria General presta el servei d’assessorament legal preceptiu, fe pública i altres funcions públiques necessàries establertes per la llei, l’exercici de les quals està reservat als funcionaris amb habilitació estatal. Dirigeix i coordina les accions de millora dels procediments administratius i dels assumptes vinculats al règim jurídic de l’organització i el funcionament dels òrgans necessaris i complementaris de la Diputació. Dirigeix i coordina els serveis adscrits a la Secretaria General.

Funcions específiques:

 • Les corresponents a les funcions públiques necessàries per la normativa.
 • Emissió d'informes jurídics.
 • Assistència a la Presidència de la Diputació i als òrgans col·legiats en els quals s’estructura, en les convocatòries dels ordres del dia.
 • Custòdia de la documentació íntegra dels expedients de convocatòria dels òrgans col·legiats.
 • Aixecament d'acta dels òrgans col·legiats i transcripció de les actes i resolucions dictades, funció que certifica els actes i acords, així com els antecedents, llibres i acords de la Diputació.
 • Remissió a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de la còpia o l'extracte dels actes i acords adoptats.
 • Anotació en els expedients de les resolucions i els acords que es dictin.
 • Assistència a la formalització de les licitacions, els contractes i els documents anàlegs en què intervingui l'entitat.
 • Custòdia del Registre d’Interessos dels membres de la Diputació i de l’Inventari de Béns.
 • Assistència al president i als diputats en els actes de signatura de convenis, contractes, escriptures i documents anàlegs.
 • Elaboració de propostes de millora de la capacitat tecnicoorganitzativa de la Diputació, adreçada a l'increment de l’eficàcia dels procediments estructurals derivats del règim jurídic de l’organització i el funcionament de la Diputació.
 • Direcció, coordinació i control dels serveis adscrits a la Secretaria General i de les secretaries delegades de les comissions informatives de la Diputació, dels seus organismes autònoms i societats mercantils que en depenen.

 

Més informació