Notícies

Nova designació dels membres de la Comissió de Seguiment del Codi de Conducta dels Alts Càrrecs


Nomenament dels representants de la Diputació de Girona en els òrgans col·legiats


Aquest matí, a la sala de plens de la Diputació de Girona, ha tingut lloc la sessió plenària extraordinària del mes d'agost en la qual s'han designat els membres de la Comissió de Seguiment del Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de la Diputació i dels seus organismes autònoms.

Per acord del Ple de la Diputació de data 15 de maig de 2018 es va aprovar el Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de la Diputació de Girona, que es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (núm. 106), en data 1 de juny de 2018.

La comissió informativa de caràcter permanent, anomenada Comissió de Seguiment del Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de la Diputació de Girona i els seus Organismes Autònoms, estudia, informa i consulta en relació amb els objectius establerts per l'esmentat codi de conducta, i es reuneix, com a mínim, una vegada l'any. La designació dels membres que integren la Comissió de Seguiment són diputats i diputades.

Amb l'aprovació del cartipàs del nou mandat corporatiu, acordat en la sessió extraordinària del Ple de data 23 de juliol de 2019, es va crear, entre d'altres, la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, la qual substitueix l'anterior Comissió Informativa de Cooperació Local i, per tant, són els diputats designats en aquesta Comissió els que han de formar part de la Comissió de Seguiment del Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de la Diputació de Girona i els seus organismes autònoms.

La Comissió de Seguiment del Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de la Diputació de Girona està integrada pels diputats i diputades següents:

President: Pau Presas i Bertran
Vicepresident: Jordi Camps i Vicente
Vocals: Albert Piñeira i Brosel; Maria Àngels Planas i Crous; Jaume Dulsat i Rodríguez; Josep Sala i Leal; Roser Estañol i Torrent; Montserrat Mindán i Cortada; Joaquim Ayats i Bartrina; Josep Maria Bagot i Belfort; Eva Viñolas i Marín; Maria Teresa Brunsó i Puigvert; Pere Casellas i Borrell; Juli Fernández i Iruela; Laia Pèlach i Saget; Gisela Saladich i Parés; i Carles Motas i López.


Representants a òrgans col·legiats
En la sessió del Ple d'avui, en compliment del que disposa l'article 58 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, s'ha aprovat, amb les abstencions del PSC, el nomenament dels diputats i les diputades que representaran la corporació a les entitats i als organismes.

Els representants de la corporació en alguns dels òrgans col·legiats són:
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament: la diputada Maria Puig; Associació Catalana de Municipis - (ACM): el president, Miquel Noguer; Associació de Municipis per la Independènca - (AMI): el vicepresident Pau Presas; Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA): la diputada Anna Barnadas; Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL): el vicepresident Albert Piñeira; Federació de Municipis de Catalunya (FMC): el president, Miquel Noguer; Fundació Privada Biblioteca Josep Pla: el president, Miquel Noguer; Fundació SERGI: la diputada Maria Teresa Brunsó; Fundació Privada Museu del Joguet de Catalunya: el diputat Jordi Masquef; Fundació Privada Universitat de Girona - (FUDGIF): la vicepresidenta M A Planas; Fundació Privada Fira de Girona: el president, Miquel Noguer i els diputats Jordi Camps i Joan Fàbrega; Fundació Auditori -  Palau de Congressos de Girona: el president, Miquel Noguer; Patronat Escola Politècnica Superior: el diputat Josep Piferrer.