Notícies

Nota informativa

En el mandat 2019-2023 de la Diputació de Girona les vicepresidències i les comissions han quedat constituïdes de la forma que es detalla a continuació:

Vicepresident primer: Sr. Pau Presas, president de la comissió d'Hisenda, Promoció Econòmica i Cooperació Local.

Vicepresident segon: Sr. Albert Piñeira, president de la comissió de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació.

Vicepresidenta tercera: Sra. Maria Puig, presidenta de la comissió d'Acció Social.

Vicepresidenta quarta: Sra. Maria Àngels Planas, presidenta de la comissió de Territori i Sostenibilitat.

El vicepresident primer Sr. Pau Presas serà el president accidental en absència del seu titular i/o en el seu defecte els següents vicepresidents.

El portaveu de l'equip de govern serà el vicepresident segon Sr. Albert Piñeira.

El ple del cartipàs es celebrarà el dimarts 23 de juliol, a les 12h del migdia, on es donarà a conèixer com queden les delegacions tant dels organismes autònoms, patronats i altres ens dependents, així com altres delegacions de la pròpia corporació.