Notícies

La Diputació aporta 5.294.064 euros als consells comarcals gironins per a l'assistència i la cooperació amb els municipis

La Diputació de Girona ajudarà aquest any amb un total de 5.294.064 euros els vuit consells comarcals de la demarcació per tal que puguin desplegar les seves competències en matèria d'assistència i cooperació amb els municipis. Així ho va acordar la setmana passada la Junta de Govern, després d'haver aprovat els convenis de col·laboració entre la corporació i cadascun dels ens comarcals. D'una banda, aquests convenis ajuden a millorar la coordinació i la cooperació entre la Diputació i els consells en la prestació dels serveis als municipis (per tal de garantir-ne la qualitat i evitar duplicitats). I, de l'altra, asseguren la col·laboració econòmica de la Diputació en els serveis que ofereixen els consells comarcals.

Amb aquests convenis, la Diputació finançarà serveis i activitats d'assistència i cooperació i subvencionarà actuacions que els consells comarcals de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Ripollès i la Selva ofereixen als municipis del seu territori.

1.    L'assistència tècnica, urbanística i mediambiental
1.1.    Redacció de projectes i memòria valorats.
1.2.    Direcció d'obres.
1.3.    Emissió d'informes tècnics i informes urbanístics i de planejament.
1.4.    Assistència tècnica presencial als ajuntaments.
1.5.    Emissió d'informes tècnics de la Ponència Ambiental.
1.6.    Redacció dels documents únics de protecció civil municipals i homologació de plans d'autoprotecció.
1.7.    Redacció dels inventaris de camins públics municipals.
1.8.    Assistència tècnica a meses de contractació.
1.9.    Gestió del servei d'obertura i manteniment de les franges forestals i altres serveis de prevenció d'incendis. El Consell Comarcal de la Cerdanya és l'únic que no ofereix aquest servei.

2.    L'àmbit social
2.1.    Transport escolar no obligatori (per delegació de la Generalitat).
2.2.    Programa de gestió d'expedients de serveis socials (GESS). Només en el cas de l'Alt Empordà, el Gironès i el Pla de l'Estany.

3.    La salut pública
3.1.    Recollida i acollida dels animals domèstics abandonats.
3.2.    Recollida i tractament dels residus municipals.
3.3.    Emissió d'informes d'inspecció en matèria de residus.
3.4.    Foment de l'activitat de l'esport base.

4.    L'àmbit jurídic i econòmic
4.1.    Assistència en matèria jurídica i econòmica.
4.2.    Assistència en matèria de protecció de dades personals.
4.3.    Suport en la millora de la gestió documental i arxiu.
4.4.    Suport en noves tecnologies, administració electrònica i informàtica.

5.    El desenvolupament local:
5.1.    Promoció turística de la comarca.


En concret, l'aportació de la Diputació als consells comarcals es desglossa: vegeu fotografia adjunta.

Els mateixos convenis especifiquen algunes de les tasques d'assessorament i assistència que la Diputació ofereix als 221 municipis gironins:

  • Assistència jurídica i defensa judicial contenciosa administrativa.
  • Gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic.
  • Control intern de la gestió economicofinancera i pressupostària.
  • Assistència econòmica i comptable (PAC).
  • Assistència de la secretaria-intervenció.
  • Contractació centralitzada i suport jurídic en la contractació.
  • Supervisió de projectes d'obres.
  • Gestió de cementiris i serveis funeraris.

També hi ha àmbits en què la Diputació i els consells comarcals coincideixen a oferir els mateixos serveis. Per aquest motiu, justament aquests convenis tenen com a objectiu millorar la coordinació per evitar duplicitats.