Notícies

Aprovació del Codi de conducta dels alts càrrecs de la Diputació de Girona i els seus organismes autònoms

El Ple d'avui ha aprovat per unanimitat el Codi de conducta dels alts càrrecs de la Diputació de Girona i els seus organismes autònoms. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix que els ens locals han d'elaborar un codi de conducta dels alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d'actuació establerts en aquesta Llei, n'estableixi altres d'addicionals i determini les conseqüències d'incomplir-los. Mitjançant aquest codi, la Diputació de Girona dona compliment al mandat previst en l'article 55.3 de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern esmentada.

Aquest codi té dos objectius fonamentals:

- Establir els principis ètics que han de guiar l'actuació dels alts càrrecs dels ens locals i les normes de conducta que se'n deriven.

- Determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor
actuació dels ens locals.

El codi és aplicable directament als alts càrrecs de l'àmbit de la Diputació de Girona i als dels seus organismes autònoms, i assenyala que les persones que hi estan subjectes han d'actuar, en l'exercici de les seves funcions, d'acord amb els principis ètics i els principis de bon govern.

També els alts càrrecs han de seguir unes normes de conducta en exercir les funcions encomanades amb objectivitat i veracitat. Aquesta declaració s'ha d'actualitzar en qualsevol moment del mandat sempre que variïn les circumstàncies o els fets, així com quan finalitzi o cessi el mandat. Finalment es crea una comissió de seguiment del Codi de conducta dels alts càrrecs i s'estableix un règim sancionador aplicable als alts càrrecs en cas d'incompliment.


Declaració de condemna de la violència masclista

D'altra banda, en aquest Ple s'ha fet pública la declaració institucional de rebuig contundent a la sentència del cas de la Manada, i de defensa dels drets de les dones víctimes d'agressions sexuals.

En la declaració s'insta a impulsar protocols d'actuació municipal davant l'assetjament sexual a festes majors i altres espais públics d'oci.

 
Aprovació de la desafectació i cessió d'ús de l'edifici del carrer Sant Josep, 14, antiga seu de la UNED, a favor de l'Ajuntament de Girona

El Ple ha aprovat, per unanimitat, la desafectació i cessió d'ús de l'edifici de l'antiga seu de la UNED a favor de l'Ajuntament de Girona. És un immoble de principis del segle XX, situat al carrer de Sant Josep, 14. Aquest espai es destinarà a satisfer les demandes de locals socials per part d'entitats ciutadanes de Girona, amb una durada de la cessió de 25 anys.


Aprovació de la modificació del Pla de Serveis de la Diputació de Girona d'Assistència en l'Exercici del Control Intern a les Entitats Locals

El Ple de la Diputació de Girona ha donat llum verda a l'aprovació de la modificació del Pla de Serveis de la Diputació de Girona d'Assistència en l'Exercici del Control Intern a les Entitats Locals. El Pla es va aprovar inicialment en la sessió de data 21 de novembre de 2017 i la modificació s'ha aprovat ara per unanimitat.

En el Pla de Serveis aprovat al novembre, l'eina de gestió electrònica preveia, únicament, l'exercici de la fiscalització i intervenció prèvia en règim de requisits bàsics per a aquelles entitats locals adherides al Pla de Suport a l'Administració Electrònica, amb el gestor d'administració electrònica subministrat per l'Oficina de Suport a l'Administració Electrònica de la Diputació de Girona. Ara, com a conseqüència d'aquest desenvolupament en l'eina de gestió, el Pla de Serveis preveu l'exercici del control intern (tant pel que fa a la funció interventora com de control financer) i, a més, no solament en són beneficiàries les entitats locals adherides al Pla de Suport esmentat, sinó que passen a ser-ne beneficiàries també totes les entitats locals de la demarcació de Girona.

Així mateix, s'ha modificat el contingut i l'abast d'aquest servei. Totes les entitats locals de la demarcació de Girona seran beneficiàries del servei, i el cost que derivi de la contractació de les empreses d'auditoria per a la supervisió dels treballs d'auditoria pública anirà a càrrec de l'entitat local, per la qual cosa no suposarà un cost per a la Diputació de Girona.


Mesures contra la morositat en les operacions comercials

En el Ple d'avui dimarts, també s'ha donat compte de l'informe trimestral sobre el compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Aquesta Llei estableix  l'obligació d'emissió d'informes periòdics com a mecanisme de transparència en el compliment dels terminis de pagament. L'article 4, als apartats 3, estableix: «Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d'elaborar trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d'incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini». A l'apartat 4 del mateix article, diu: «Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, aquest informe s'ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes».

Moció en contra de la vespa asiàtica

Els grups polítics presents a la Diputació de Girona -IdS, PDeCAT, ERC, PSC i CUP-, conjuntament amb el Servei de Medi Ambient de la Diputació, proposen al Ple una sèrie de mesures d'urgència per lluitar contra una espècie invasora molt perjudicial per al nostre medi, la vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax). La moció ha estat aprovada per unanimitat.

Aquesta espècie invasora, en plena expansió a les comarques gironines, constitueix un depredador que, entre altres impactes, ataca les abelles de la mel, repercuteix sobre els abellars i produeix danys a les arnes i a l'apicultura. També és especialment problemàtica l'alarma generada pel risc d'exposició a picades quan els vespers d'aquesta espècie es formen molt a prop de zones habitades o d'activitats humanes. Al setembre-octubre aquests nius són molt grans i poden produir unes dues-centes reines de mitjana, de les quals una petita proporció sobreviuen a la hibernació per tornar a començar el cicle a la primavera.

El Ple ha acordat impulsar:
-    Ajuts en formació, assessorament i recursos materials
-    Una xarxa de recollida de dades i de coordinació amb altres administracions
-    Equips per destruir nius grans a la tardor
-    Actuacions més àmplies i efectives


Moció conjunta de protecció del corall vermell al litoral català

La moció conjunta dels grups ERC, PDeCAT, PSC, IdS i CUP per a la protecció del corall vermell al litoral català insta les diferents institucions a revocar l'adjudicació de les llicències d'autoritzacions d'extracció i venda de corall vermell en aigües exteriors al litoral català i a revocar la moratòria decretada per la Generalitat a les aigües interiors i fer-la extensiva a les totes les aigües exteriors de Catalunya.

En el Ple també s'ha demanat de reforçar el control de la pesca furtiva amb l'objectiu d'eliminar les conseqüències ambientals negatives d'aquesta pràctica, d'erradicar la sensació d'invulnerabilitat dels furtius i d'utilitzar aquesta parada biològica del corall per potenciar les campanyes de sensibilització l'elevat valor ambiental del corall, el risc de la seva explotació extractiva i l'alternativa d'explotar turísticament la presència de corall al fons marí de la zona en concret. Alhora es demana col·laborar amb les escoles i els centres educatius del municipi per a la sensibilització i la conscienciació del valor ecològic del medi subaquàtic com a patrimoni natural que cal preservar.ÀMBITAdministració local