Notícies

La Diputació de Girona dona suport als alcaldes citats per la fiscalia

La Diputació de Girona ha manifestat, en el transcurs del ple d'avui dimarts, el posicionament públic en relació amb la situació que s'està vivint les darreres setmanes al país. Tal com ha explicat el president, Pere Vila, «estem en contra que s'utilitzi l'estat de dret contra els interessos de la ciutadania». Pel president Vila, «la Diputació com a ens supramunicipal dona tot el seu suport als 222 ajuntaments de les comarques gironines, als alcaldes i als regidors; i volem transmetre'ls el nostre suport davant la incomprensió a què estem sotmesos en les darreres hores i setmanes». La resta de grups de la Diputació han manifestat també el seu suport unànim.

El Ple aprova destinar 2.378.288,51 euros a millorar la xarxa viària de la Diputació

El Ple de la Diputació de Girona en la sessió celebrada avui ha aprovat tres actuacions a la xarxa viària de l'ens supramunicipal. La primera és l'aprovació definitiva del projecte constructiu d'obres d'eixamplament d'un tram de la carretera GI-V-5132, de Banyoles a Galliners, amb un pressupost de 461.749,56 euros. El projecte s'ha aprovat per unanimitat. La segona, l'aprovació inicial del projecte de condicionament de la carretera Gi-V-6542 a Tamariu, de l'inici al trencant de la cala Pedrosa, amb via verda lateral, al terme municipal de Palafrugell, amb un pressupost d'1.108.213,41 euros. Aquesta carretera, de titularitat de la Diputació de Girona, uneix els nuclis de Palafrugell i Tamariu. A més, durant l'any 2017 s'ha signat un conveni amb l'ajuntament de Palafrugell per millorar un tram de la carretera GI-V-6542 a Tamariu, i la cessió a l'Ajuntament d'un tram urbà de la carretera Gi-V-6591. El projecte inclou la definició i valoració de les obres per a la construcció de la via verda que discorrerà en paral'lel a la mateixa carretera. Aquest punt s'ha aprovat amb l'abstenció de la CUP.

El Ple també ha aprovat definitivament el projecte constructiu d'obres de condicionament d'un tram de la carretera Gi-P-5129, de Vilafant a Borrassà, amb un pressupost de 808.325,54 euros. La inversió global d'aquestes actuacions ascendeix a 2.378.288,4 euros. Aquest punt s'ha aprovat amb 23 vots a favor i quatre abstencions (CUP i PSC). Està previst que les obres s'iniciïn el 2018.

XALOC assumeix la gestió delegada de tributs de dues entitats locals més

El Ple avui també ha donat llum a verda a l'acceptació per part de l'organisme autònom de gestió tributària de la Diputació, XALOC, de la gestió, inspecció i recaptació en període voluntari i executiu de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general de l'Ajuntament de Camós, i la gestió i recaptació en període voluntari i executi de l'impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana de l'Ajuntament de Beuda. Aquesta delegació suposa l'ampliació de l'acceptada pel Ple de la Diputació de Girona en sessió de 22 de setembre de 2009 i formalitzada mitjançant un conveni subscrit en data 28 de setembre de 2009, i de conformitat amb el que s'estableix en el Pla de Serveis vigen en matèria de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. La mesura ha estat aprovada per unanimitat.

Resolució d'Aprovació suport institucional al Pacte per la Reforma Horària

En la sessió del Ple d'avui dimarts, a  l'espera d'una posterior ratificació, la Diputació dona el suport institucional al Pacte per la Reforma Horària, s'adhereix a la Xarxa d'Entitats per la Reforma Horària i faculta el vicepresident Fermí Santamaria per a la signatura del Pacte i de qualsevol altre document que pugui derivar-se'n. La Diputació ja va aprovar per unanimitat dels grups polítics que formen la corporació, el maig del 2016, l'atorgament del suport institucional a la iniciativa per a la reforma horària, així com la creació d'un grup de treball adscrit a Presidència. També va acordar donar suport institucional al Pacte per la Reforma Horària, un cop examinats els continguts, els quals responen plenament a les directrius fixades anteriorment, ja que es considera igualment convenient donar-hi suport institucional.

Moció del Grup Independents en relació amb la línea de subvencions a entitats mediambientals que facin custòdia de flora, fauna i biodiversitat

El Ple ha aprovat per unanimitat la moció del Grup Independents de la Selva, que proposa incloure en el pressupost general de la Diputació per a l'any 2018 una línea de subvencions, a gestionar i prescriure pel centre gestor de Medi Ambient, a favor d'entitats i associacions privades sense ànim de lucre que desenvolupin tasques de conservació activa de fauna, flora i preservació ambiental. Atès que totes aquestes entitats desenvolupen la seva activitat amb la inseguretat que representa dependre exclusivament de les seves xarxes de suport o de la captació puntual d'ajudes de l'Administració, projectes Life, ajudes municipals, es vol solucionar aquesta situació permanent d'inseguretat.

ÀMBITAdministració local