Notícies

«ENERINVEST» Llança el mapa d'experiències innovadores de finançament per a projectes d'energia sostenible a Espany i Europa

El projecte europeu «ENERINVEST», la plataforma espanyola de finançament d’energia sostenible, ha posat a disposició dels usuaris registrats al seu web el mapa d’experiències, l’eina que recull casos d’èxit, projectes i models de finançament innovadors desenvolupats a Espanya i a la resta d’Europa.

La Diputació de Girona participa en el projecte «ENERINVEST» (Spanish Sustainable Energy Financing Platform), en conjunció amb l’Agència Extremenya de l’Energia (AGENEX), l’Associació d’Agències Espanyoles de Gestió de l’Energia (EnerAgen), l’Associació d’Empreses de Serveis Energètics (ANESE), el Centre d’Investigació de Recursos i Consums Energètics (CIRCE), Deloitte Advisory SL, la Diputació de Huelva, Ecoserveis, i Navarra de Sòl i Habitatge SA (NASUVINSA), gràcies al finançament obtingut del programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea «Horitzó 2020», en virtut de l’acord de subvenció número 695822.

Es tracta d’un dels quatre recursos interactius dissenyats per facilitar l’acostament entre el sector financer i el de les energies sostenibles. El portal web del projecte funciona com a eix central d’«ENERINVEST» i ofereix, juntament amb el mapa d’experiències, una plataforma virtual de contacte, una guia de bones pràctiques per a inversors i promotors de projectes i ¿a partir del proper mes de maig¿ l’ENERINTOOL, un eina d’assessorament tècnic, legal i financer que permetrà triar el millor instrument de finançament per a un projecte o seleccionar la iniciativa més adequada en la qual invertir.

El mapa d’experiències abasta avui en dia més de cinquanta casos, classificats segons tres categories principals:

  • Instruments financers innovadors. Models de finançament adaptats a les característiques generals dels projectes d’energia sostenible.
  • Instruments d’estandardització i suport als projectes. Iniciatives i estratègies per normalitzar els procediments d’inversió i oferir serveis de suport tècnic o financer.
  • Instruments específics segons tecnologies. Models de finançament diferenciats segons les característiques dels projectes vinculats a tecnologies específiques.

La iniciativa «ENERINVEST» té entre els seus principals objectius cobrir la bretxa existent entre el sector financer i el sector de l’energia sostenible. Des del seu planejament com a plataforma nacional de referència, es pretén facilitar la trobada i diàleg entre els diferents actors involucrats en els projectes relacionats amb les energies renovables i l’estalvi energètic.

El projecte «ENERINVEST» preveu investigar models innovadors de finançament, presentar i analitzar fórmules d’èxit noves que aportin solucions tècniques, financeres i legals als projectes promoguts des del sector públic i privat. Aquestes tasques d’investigació i anàlisi s’han estès per caracteritzar la situació actual a Espanya a l’hora de posar en marxa un projecte d’energia sostenible. Com a resultat, s’han elaborat fins al moment tres documents interessants que els usuaris registrats poden consultar a l’apartat Recursos del portal web (https://www.enerinvest.es/ca/recursos/).

Estudi dels aspectes tècnics de projectes d’energia sostenible. Document que inclou un context tecnològic, la classificació, definició i caracterització tècnica d’un ampli ventall de tipologies de projectes d’energia que s’alberguen sota aquesta tipologia, entesos com a intervencions que directament o indirectament produeixen una millora en l’ús dels recursos energètics. Per a cada tipus de projecte s’analitza la seva viabilitat tècnica, tant en termes d’estalvi d’energia i reducció d’emissions, com en la quantificació dels estalvis econòmics.

Document marc de finançament existent a Espanya. Recull dels models financers que actualment s’apliquen als projectes d’energia sostenible, en què es mostra l‘evolució i descripció d’aspectes rellevants. Per a cada model s’identifiquen els seus principals agents, paràmetres econòmics i eficàcia, incloent esquemes d’aclariment i mapes conceptuals amb les diferents alternatives financeres per als destinataris finals.

Marc legal aplicable a Espanya. Es tracta d’una anàlisi exhaustiva de les disposicions normatives i regulacions tècniques vigents que serien d’aplicació a les modalitats definides en «ENERINVEST» com a projectes d’energia sostenible. S’inclouen els àmbits estatal, autonòmic i local, i s’incorpora en una segona part els esquemes normatius d’altres països europeus que podrien ser models de referència reaplicables a Espanya.

Tenint en compte els plantejaments de base d’aquest projecte, tots aquests recursos generats estan sent valorats i revisats per experts i agents clau dels sectors que intervenen en aquests tipus de projectes, així com pels grups de treball constituïts fins a la data.