Consell de Presidència

El Consell de Presidència té les funcions d'assistir, assessorar i donar suport al president/a en aquells aspectes que afecten al govern de la Diputació; i coordinar les actuacions de les diferents comissions informatives en les seves respectives àrees.