Indicadors de la nova Llei de transparència

S'hauran de publicar en format reutilitzable, segons el que estableix l'article 5.4 de la Llei 19/2013, de transparència)

r) Planificació i organització de la Diputació (67-80)

 1. Es publiquen els planes i programes anuals i plurianuals en els quals es fixen objectius concrets, així com els informes per a la determinació de les activitats, mitjans i temps previst per a la seva consecució.
 2. Es publica un organigrama actualitzat que permet identificar els responsables dels diferents òrgans, així com les seves funcions i relacions de dependència.

s) Contractes,convenis i subvencions

 1. Es publiquen tots els contractes formalitzats, amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels quals s'hagin publicitat, el nombre de licitadors participants en cada procediment i la identitat dels adjudicataris.

 2. Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats (mitjançant un enllaç directe i específic al web).
 3. Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) en un apartat específic del web els contractes menors formalitzats, amb informació detallada dels imports i adjudicataris (mitjançant un enllaç directe i específic al web).
 4. Es publiquen dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic.
 5. Es publica la relació dels convenis subscrits, amb esment de les parts signatàries, l'objecte i, si escau, les obligacions econòmiques convingudes.
 6. Es publiquen les subvencions i ajudes públiques concedides, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris.

t) Càrrecs de la Diputació i entitats dependents i participades

 1. Es publiquen les retribucions percebudes pel president i els diputats i diputades.
 2. Es publiquen els noms i les retribucions dels màxims responsables de les entitats dependents de la Diputació.
 3. Es publiquen les declaracions de béns i activitats dels càrrecs electes de la Diputació previstes en la Llei de bases de règim local.

u) Informació econòmica i pressupostària

 1. Es publiquen els pressupostos consolidats de la Diputació, amb descripció de les principals aplicacions pressupostàries d'ingressos i despeses i informació actualitzada sobre el seu estat d'execució.
 2. Es publiquen els comptes anuals / compte general de la Diputació, amb informació separada de la mateixa Diputació i de les entitats que en depenen.
 3. Es publiquen els informes d'auditoria de comptes i els de fiscalització emesos pels òrgans de control extern (Càmera o Tribunal de Comptes), de la Diputació i de les entitats dependents i participades.