Transparència en matèries de serveis i suport a municipis (55-66)

m) Pla d'obres i Serveis

 1. Hi ha una secció visible en el web dedicada al Pla d'Obres i Serveis.
 2. Es publica la distribució (obligatòria i discrecional) dels recursos del Pla (amb informació detallada sobre conservació de carreteres provincials, recollida de residus sòlids, etc.).

n) Gestió Tributària

 1. Es publica un catàleg dels serveis en matèria de gestió tributària que puguin sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província.
 2. Es publiquen resums de la gestió tributària realitzada per compte dels municipis (per tribut i per entitat local).

o) Assistència i cooperació jurídica i econòmica

 1. Es publica un catàleg dels serveis en matèria d'assistència i cooperació: a) jurídica i b) econòmica, que puguin sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província.
 2. Es realitzen i publiquen estudis sobre les diferents zones i/o demarcacions de la província.

p) Assistència tècnica urbanística, d'administració electrònica i contractació centralitzada i informàtica

 1. Es publica un catàleg dels serveis en matèria d'assistència tècnica urbanística que puguin sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província.
 2. Es publica un catàleg dels serveis en matèria d'assistència tècnica informàtica i telemàtica, i les ofertes de contractació centralitzada que puguin sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província.

q) Altra informació sobre serveis

 1. Es dóna publicitat, com a mínim anual, sobre l'assistència prestada per la Diputació als municipis i sobre el contingut de l'assistència.
 2. Es publica de forma actualitzada el nombre i la distribució dels càrrecs i llocs de treball assignats als serveis fonamentals que exerceix la Diputació (Pla d'Obres i Serveis, gestió tributària, assistència i cooperació econòmica, assistència tècnica urbanística, assistència informàtica i telemàtica, etc.).
 3. Es publica un mapa amb la distribució i enllaços de les vies provincials i sobre els quilòmetres i l'estat de conservació de les vies
 4. Es publiquen els serveis públics que estan gestionats a través de concessionaris, i les activitats administratives externalitzades (realitzades mitjançant contractes d'assistència tècnica).