Transparència economicofinancera (37-50)

h) Informació comptable i pressupostària

 1. Es publiquen les al·legacions formulades als pressupostos en el període d'informació pública i les contestacions i/o resolucions corresponents.
 2. Es publiquen informes periòdics de l'execució dels pressupostos (freqüència mínima semestral).
 3. Es publiquen de forma actualitzada les modificacions pressupostàries aprovades pel Ple i la Junta de Govern.
 4. S'informa sobre la destinació del superàvit de la Diputació quan es produeix; en el cas d'incórrer en dèficit es publica el pla economicofinancer amb detall de les mesures de correcció.
 5. Es publiquen els estudis sobre costos/rendiments dels serveis públics prestats, i es diferencien els serveis obligatoris dels no obligatoris.
 6. Es publica en un apartat específic del web si la Diputació compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària (dèficit zero i/o dèficit excepcional sobre la base d'indicadors), la regla de despesa i el límit de deute tant en la formulació del pressupost inicial com en la liquidació del pressupost.

i) Transparència en els ingressos i les despeses

 1. Es publiquen indicadors d'eficiència i/o eficàcia de la despesa en la prestació dels serveis públics per part de la Diputació provincial (en funció del que s'indica en l'article 211 del text refós de la Llei d'hisendes locals i en la Llei general pressupostària).

  Memòria Justificativa del cost i rendiment de serveis públics

  Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius

 2. Es publica la informació mensual tramesa al MINHAP, en compliment de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, sobre les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica d'estabilitat.

Es publiquen els indicadors següents:

 1. Autonomia fiscal (drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / drets reconeguts nets totals).
 2. Ingressos (a) i despeses (b) fiscals per habitant. (a): Ingressos tributaris no cedits / nombre d'habitants). (b): obligacions reconegudes netes / nombre d¿habitants).

j) Transparència en els deutes de la Diputació

 1. Es publica expressament l'import del deute públic total de la Diputació i la seva evolució temporal.
 2. Es publiquen els informes de morositat trimestrals aprovats pel Ple de la Diputació.

Es publiquen els indicadors següents:

 1. a) endeutament per habitant (passiu exigible (financer) / nombre d'habitants),
  b) endeutament relatiu (deute Diputació/ ingressos corrents del pressupost).
 2. Es publica la informació sobre el període mitjà de pagament a proveïdors d'acord amb la normativa d'estabilitat pressupostària.