Informació sobre la Diputació provincial (1-25)

a) Informació sobre els càrrecs electes i el personal de la Diputació

 1. S'especifiquen dades biogràfiques i l'adscripció política del president i dels diputats i diputades.
 2. S'especifiquen les adreces electròniques del president i dels diputats i diputades, així com els seus perfils (o els de la Diputació) en xarxes socials.
 3. Es publiquen les despeses de viatge originats pel president i pels diputats i diputades.
 4. Es fa pública (i queda emmagatzemada al web) l'agenda d'activitats i visites dels alts càrrecs i els diputats.
 5. Es publica de forma actualitzada i completa la relació de llocs de treball (RLT) de la Diputació, amb el detall de les retribucions bàsiques i complementàries de cada lloc de treball.
 6. Es publica el règim de dedicació de cadascun dels càrrecs electes i les seves retribucions.
 7. Es publica la relació de càrrecs/llocs de confiança de la Diputació, i l'import individual o col·lectiu de les seves retribucions, i les indemnitzacions percebudes, si escau, amb motiu de l'abandó del càrrec.

b) Informació sobre l'organització i el patrimoni de la Diputació

 1. Es publica la relació dels òrgans col·legiats de la corporació i la seva composició, així com la remuneració i dietes per assistir-hi
 2. Es publica la relació d'immobles (oficines, locals, etc.), tant propis com en règim d'arrendament, ocupats i/o adscrits a la Diputació.
 3. Es publica el nombre de vehicles oficials (propis o llogats) adscrits a la Diputació.
 4. Al web hi ha un espai per als diferents grups polítics representats a la Diputació (per tal que puguin fer públiques les seves activitats, les seves demandes i les seves recomanacions).
 5. Es publica la política de gestió de documents electrònics i altres instruments que regulen l'administració dels documents i arxius de la institució
 6. Es publiquen de forma permanent i actualitzada les regles i procediments vigents per a l'eliminació de documents.
 7. Es publica l'inventari de béns i drets de la Diputació.
 8. Es publica de forma actualitzada i completa la relació de llocs de treball (RLT) o plantilles de personal dels organismes autònoms, ens dependents, consorcis i societats provincials.

c) Informació sobre l'estructura de la Diputació i la província

 1. Es publiquen els reglaments orgànics de la Diputació i la resta de normativa de desenvolupament de la seva capacitat d'autoorganització.
 2. Es publica la llista actualitzada i les dades bàsiques de les entitats públiques i privades en les quals té participació la Diputació (organismes autònoms, ens dependents, consorcis, societats provincials, etc.), així com els enllaços als seus webs.
 3. Es publica un cens de demarcacions i entitats de la província, (i la seva respectiva població): a) partits judicials, b) municipis, c) mancomunitats, i d) Entitats d'Àmbit Territorial Inferior a Municipi (EATIM).
 4. Es publiquen indicadors sobre dades i xifres de la província: piràmides de població, renda per càpita, índex de desocupació, percentatge de superfície forestal, percentatge de superfície d'explotació agrària i ramadera, xifres de turisme provincial i despesa mitjana per ciutadà entre d¿altres.
 5. Es publica Informació mediambiental, educativa i sobre assistència social (atenció a la tercera edat: residències, centres de dia, visitadors, etc.) pertanyent a l'àmbit de la província.

d) Informació sobre normes i institucions provincials. Es publica (i es manté al web) informació dels òrgans de govern provincials:

 1. Ordre del dia del plens provincials abans de la celebració de les sessions.
 2. Actes o acords íntegres dels plens provincials.
 3. Actes o acords íntegres de les juntes de govern.
 4. Es publiquen i es mantenen actualitzades les ordenances i reglaments propis.
 5. Existeix i es publica un codi ètic o un codi de bon govern de la Diputació (preferentment adaptat al nou Codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics en la FEMP.
Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
 • Utilitats
 • Imprimir Imprimir
 • Compartir Compartir
 • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A