Informació sobre la Diputació provincial (1-25)

a) Informació sobre els càrrecs electes i el personal de la Diputació

 1. S'especifiquen dades biogràfiques i l'adscripció política del president i dels diputats i diputades.
 2. S'especifiquen les adreces electròniques del president i dels diputats i diputades, així com els seus perfils (o els de la Diputació) en xarxes socials.
 3. Es publiquen les despeses de viatge originats pel president i pels diputats i diputades.
 4. Es fa pública (i queda emmagatzemada al web) l'agenda d'activitats i visites dels alts càrrecs i els diputats.
 5. Es publica de forma actualitzada i completa la relació de llocs de treball (RLT) de la Diputació, amb el detall de les retribucions bàsiques i complementàries de cada lloc de treball.
 6. Es publica el règim de dedicació de cadascun dels càrrecs electes i les seves retribucions.
 7. Es publica la relació de càrrecs/llocs de confiança de la Diputació, i l'import individual o col·lectiu de les seves retribucions, i les indemnitzacions percebudes, si escau, amb motiu de l'abandó del càrrec.

b) Informació sobre l'organització i el patrimoni de la Diputació

 1. Es publica la relació dels òrgans col·legiats de la corporació i la seva composició, així com la remuneració i dietes per assistir-hi
 2. Es publica la relació d'immobles (oficines, locals, etc.), tant propis com en règim d'arrendament, ocupats i/o adscrits a la Diputació.
 3. Es publica el nombre de vehicles oficials (propis o llogats) adscrits a la Diputació.
 4. Al web hi ha un espai per als diferents grups polítics representats a la Diputació (per tal que puguin fer públiques les seves activitats, les seves demandes i les seves recomanacions).
 5. Es publica la política de gestió de documents electrònics i altres instruments que regulen l'administració dels documents i arxius de la institució
 6. Es publiquen de forma permanent i actualitzada les regles i procediments vigents per a l'eliminació de documents.
 7. Es publica l'inventari de béns i drets de la Diputació.
 8. Es publica de forma actualitzada i completa la relació de llocs de treball (RLT) o plantilles de personal dels organismes autònoms, ens dependents, consorcis i societats provincials.

c) Informació sobre l'estructura de la Diputació i la província

 1. Es publiquen els reglaments orgànics de la Diputació i la resta de normativa de desenvolupament de la seva capacitat d'autoorganització.
 2. Es publica la llista actualitzada i les dades bàsiques de les entitats públiques i privades en les quals té participació la Diputació (organismes autònoms, ens dependents, consorcis, societats provincials, etc.), així com els enllaços als seus webs.
 3. Es publica un cens de demarcacions i entitats de la província, (i la seva respectiva població): a) partits judicials, b) municipis, c) mancomunitats, i d) Entitats d'Àmbit Territorial Inferior a Municipi (EATIM).
 4. Es publiquen indicadors sobre dades i xifres de la província: piràmides de població, renda per càpita, índex de desocupació, percentatge de superfície forestal, percentatge de superfície d'explotació agrària i ramadera, xifres de turisme provincial i despesa mitjana per ciutadà entre d¿altres.
 5. Es publica Informació mediambiental, educativa i sobre assistència social (atenció a la tercera edat: residències, centres de dia, visitadors, etc.) pertanyent a l'àmbit de la província.

d) Informació sobre normes i institucions provincials. Es publica (i es manté al web) informació dels òrgans de govern provincials:

 1. Ordre del dia del plens provincials abans de la celebració de les sessions.
 2. Actes o acords íntegres dels plens provincials.
 3. Actes o acords íntegres de les juntes de govern.
 4. Es publiquen i es mantenen actualitzades les ordenances i reglaments propis.
 5. Existeix i es publica un codi ètic o un codi de bon govern de la Diputació (preferentment adaptat al nou Codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics en la FEMP.