Normativa en procés d'elaboració

En aquest espai es mostra una relació actualitzada dels processos normatius en curs amb indicació de l’objecte i l’estat de tramitació. Juntament amb aquesta relació es mostren  les memòries, informes, i expedients que formen part de cada procés normatiu. També es llisten els documents que, conforme a la legislació vigent, han de ser sotmesos a informació pública durant la seva tramitació.