El Ple de la Diputació

El Ple és l'òrgan col·legiat de govern que té la funció d'aprovar les actuacions i les polítiques institucionals de la Diputació.

Celebra sessions ordinàries amb caràcter mensual i també pot celebrar-ne d'extraordinàries. Totes les sessions són públiques.

Componen el Ple 27 diputats, representants de tot el territori, que són escollits pel sistema d'elecció indirecta d'entre els alcaldes i regidors dels ajuntaments de la província, un cop constituïts els consistoris després de les eleccions municipals.

La composició del Ple de la Diputació de Girona és la següent: