Contractació

La contractació de la Diputació de Girona fa referència a l’activitat desenvolupada per la corporació  i els organismes autònoms i ens que en depenen quan, d’acord amb la Llei de contractes del sector públic, aquests subscriuen contractes amb terceres persones, i en formen part, per tal de desenvolupar determinades finalitats d’interès general.

En aquest espai podreu trobar la relació de tots els contractes subscrits per la Diputació, les licitacions en tràmit, les modificacions efectuades sobre aquests contractes i els serveis prestats per la Diputació gestionats externament. També hi trobareu dades estadístiques relatives a la contractació, així com informació relativa al perfil del contractant.