Pla estratègic de subvencions

Amb el Pla Estratègic de Subvencions, la Diputació de Girona estableix els objectius i efectes que es preveuen amb l’aplicació d’aquest, el termini per aconseguir-los, els costos previsibles i les fonts de finançament, supeditant-ho, en qualsevol cas, al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària.

La gestió de les subvencions s’ha de realitzar d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, així com d’eficàcia en el compliment dels objectius fixats i d’eficiència en l’assignació i la utilització dels recursos públics.

En conseqüència, el pressupost de la Diputació ha d’adequar les seves previsions als principis i objectius d’aquest Pla Estratègic de Subvencions.
Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A