Informes d'auditories

La Diputació de Girona se sotmet periòdicament a auditories que fiscalitzen la seva activitat econòmica per tal de comprovar que els recursos públics dels quals disposa es destinen a les finalitats que determina el pressupost. Les auditories també serveixen per controlar i fiscalitzar tots els processos d'atorgament de subvencions, de contractació i de formalització de convenis.

En aquest espai podreu trobar els informes de les auditories financeres a què s'han sotmès la Diputació de Girona i els organismes autònoms que en depenen, així com les fiscalitzacions realitzades per els òrgans de control extern.


Podeu filtrar els documents de la taula inferior mitjançant el següent cercador:

Títol
Any
Organisme
Categoria