Indicadors econòmics i financers

Les finances públiques comprenen els elements economico-financers que permeten planificar i finançar les diverses actuacions que duu a terme una administració. Els indicadors financers permeten descriure i analitzar, tant en termes anuals com evolutius, els trets principals dels pressupostos municipals i la situació economico-pressupostària de la Diputació de Girona.

Com a indicadors financers i econòmics podreu trobar-hi el deute públic, el deute financer, el deute per habitant i el deute relatiu de la Diputació de Girona i els organismes autònoms i ens que en depenen.


Podeu filtrar els documents de la taula inferior mitjançant el següent cercador:

Títol
Any
Organisme
Categoria