Pressupost

El pressupost general de la Diputació de Girona és l’eina mitjançant la qual s’assignen els recursos i es determinen les despeses. Aquestes despeses responen als objectius traçats en els plans de desenvolupament econòmic i social de la Diputació per un període de temps determinat.

Aquest document s’elabora i s’aprova anualment, i incorpora tant el pressupost de la mateixa Diputació de Girona com els dels organismes autònoms i ens que en depenen.

Fent clic sobre l’exercici corresponent accedireu al pressupost vigent i podreu consultar també l’historial dels dos últims exercicis econòmics.

Teniu, també, a la vostra disposició l’estat d’execució d’aquest pressupost amb periodicitat trimestral, les al·legacions presentades, els informes d’estabilitat pressupostària i les modificacions que s’hi han efectuat.

 

El pressupost general de la Diputació de Girona per a l'exercici 2020 ha estat aprovat inicialment en sessió extraordinària del Ple de 10 de desembre de 2019. En compliment de l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el pressupost es troba en fase d'exposició pública, mitjançant anunci publicat al BOP de Girona, núm. 237, de 12 de desembre de 2019. El termini per a la presentació de reclamacions finalitza el proper 8 de gener de 2020.

Pressupost Diputació de Girona 2020 PDF

 

 


Podeu filtrar els documents de la taula inferior mitjançant el següent cercador:

Títol
Any
Organisme
Categoria
NOM ORGANISME ANY Descarregar