Pressupost

El pressupost general de la Diputació de Girona és l’eina mitjançant la qual s’assignen els recursos i es determinen les despeses. Aquestes despeses responen als objectius traçats en els plans de desenvolupament econòmic i social de la Diputació per un període de temps determinat.

Aquest document s’elabora i s’aprova anualment, i incorpora tant el pressupost de la mateixa Diputació de Girona com els dels organismes autònoms i ens que en depenen.

Fent clic sobre l’exercici corresponent accedireu al pressupost vigent i podreu consultar també l’historial dels dos últims exercicis econòmics.

Teniu, també, a la vostra disposició l’estat d’execució d’aquest pressupost amb periodicitat trimestral, les al·legacions presentades, els informes d’estabilitat pressupostària i les modificacions que s’hi han efectuat.

 

Pressupost Diputació de Girona 2019 PDF

El pressupost general de la Diputació de Girona i consorcis adscrits per a l’exercici 2019, es va aprovar inicialment en sessió extraordinària del Ple de la Diputació de Girona, de data 27 de novembre de 2018, i després del corresponent període d'exposició pública, s'aprova definitivament.


Podeu filtrar els documents de la taula inferior mitjançant el següent cercador:

Títol
Any
Organisme
Categoria
NOM ORGANISME ANY Descarregar