Indicadors de la nova Llei de transparència

s) Planificació i organització de la Diputació

 1. Es publiquen els plans i programes anuals i plurianuals en els quals es fixen objectius concrets, així com els informes per a la determinació de les activitats, els mitjans i el temps previst per assolir-los.
 2. Es publica un organigrama actualitzat que permet identificar els responsables dels diferents òrgans, així com les seves funcions i les relacions de dependència.

s) Contractes,convenis i subvencions

 1. Es publiquen tots els contractes formalitzats, amb la indicació de: l'objecte; l'import de licitació i d'adjudicació; el procediment utilitzat; els instruments per mitjà dels quals s'hagin publicitat, si escau; el nombre de licitadors participants en el procediment, i la identitat dels adjudicataris.

  Perfil del Contractant: licitacions en tràmit
  Relació de contractes formalitzats: contractes adjudicats

 2. Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats.
 3. Es publiquen periòdicament (com a mínim, trimestralment) els contractes menors realitzats, almenys de forma agregada (nombre de contractes i import global).
 4. Es publiquen dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari dels contractes adjudicats per mitjà de cda un dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic.
 5. Es publica la relació dels convenis subscrits, amb menció de: les parts signants, el seu objecte i, si escau, les obligacions econòmiques convingudes.
 6. Es publiquen les subvencions i ajudes públiques concedides amb la indicació de: l'import, l'objectiu o finalitat i els beneficiaris.

t) Càrrecs de la Diputació i entitats dependents i participades

 1. Es publiquen les retribucions que perceben el president i els diputats.
 2. Es publiquen els noms i les retribucions dels màxims responsables de les entitats dependents i participades per la Diputació
 3. Es publiquen les declaracions de béns i activitats dels càrrecs electes previstes a la Llei de bases del règim local.

u) Informació econòmica i pressupostària

 1. Es publiquen els Pressupostos de la Diputació, amb la descripció de les principals aplicacions pressupostàries d'ingressos i despeses i informació actualitzada sobre el seu estat d'execució.
 2. Es publiquen els comptes anuals / compte general de la Diputació (balanç, compte del resultat econòmic i patrimonial, estat de liquidació del pressupost i memòria).
 3. Es publiquen els informes d'auditoria de comptes i els de fiscalització per part dels òrgans de control extern (Cambra o Tribunal de Comptes), de la Diputació i de les entitats dependents i participades per la Diputació.