Transparència economicofinancera

h) Informació comptable i pressupostària

 1. Es publiquen les al·legacions formulades als Pressupostos en el període d'informació pública i les contestacions i resolucions corresponents.
 2. Es publiquen informes periòdics de l'execució dels Pressupostos (com a mínim, trimestralment).
 3. Es publiquen de forma actualitzada les modificacions pressupostàries aprovades pel Ple i la Junta de Govern.
 4. Es publiquen els estudis sobre costos/rendiments dels serveis públics prestats, i es diferencien els serveis obligatoris dels que no ho són.
 5. Es publica si la Diputació assoleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària (dèficit zero, o dèficit excepcional segons els indicadors), la regla de despeses i el límit de deute tant en la formulació del pressupost inicial com en la liquidació del pressupost.

Es publiquen els indicadors financers i pressupostaris següents:

 1. Superàvit (o dèficit) per habitant (resultat pressupostari ajustat / nombre d'habitants).
 2. Autonomia fiscal (drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / drets reconeguts nets totals).

i) Transparència en els ingressos i les despeses

 1. Es publiquen indicadors d'eficiència o eficàcia de la despesa en la prestació dels serveis públics per part de la Diputació Provincial (en funció del que indica el text refós de la Llei d'hisendes locals, art. 211, i la Llei general pressupostària.
  Segons l'article 211 del Text Refós de la Llei Reguladora d'hisendes locals acompanyen al compte General:

  Memoria Justificativa del cost i rendiment de serveis públics
  Memoria demostrativa del grau de compliment dels objectius

 2. Es publica la proporció que representa la necessitat/capacitat de finançament de la Diputació en termes de comptabilitat nacional sobre els ingressos financers o sobre el PIB provincial.

Es difonen els indicadors següents, relacionats amb els ingressos i les despeses de la Diputació:

 1. Ingressos fiscals per habitant (ingressos tributaris no cedits / nombre d'habitants).
 2. Despesa per habitant (obligacions reconegudes netes /nombre d'habitants).
 3. Inversió per habitant (obligacions reconegudes netes [cap. VI i VII] / nombre d'habitants).
 4. Informe de la intervenció sobre compliments dels períodes de pagament a proveïdors.
 5. Període mitjà de cobrament (drets pendents de cobrament [cap. I a III] x 365 / drets reconeguts nets).

j) Transparència en els deutes de la Diputació

 1. Es publica expressament l'import del deute públic total de la Diputació, a més de la seva evolució temporal.
 2. Es publica específicament l'import del deute financer de la Diputació, juntament amb els seus terminis i les característiques bàsiques.

Es divulguen els indicadors següents:

 1. Endeutament per habitant (passiu exigible [financer] / nombre d'habitants).
 2. Endeutament relatiu (deute de la Diputació / ingressos corrents del pressupost).